ENDEFRRUPLNLSPIT

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

Název a popis situace

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

Základní informace

Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, a to,

a) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, například při změně stanoveného minimálního zůstatkového průtoku nebo při změně stanovené minimální zůstatkové hladiny podzemních vod,

b) dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle něho, popřípadě k poškozování práv jiných,

c) nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami bez vážného důvodu po dobu delší 2 let,

d) požádá-li oprávněný písemně o jeho zrušení,

e) přesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě potřebu oprávněného,

f) dojde-li ke změně právních předpisů stanovujících ukazatele přípustného znečištění vod a jejich hodnoty,

g) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na kanalizaci podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten kdo je oprávněn nakládat s vodami.

Podmínky a postup řešení

- Podání písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.
- O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

- Platné povolení k nakládání s vodami.
- Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí související stavby.
- Dále doklady dle povahy změny jako k novému nakládání s vodami.

Formuláře které se vztahují k této situaci

- Není předepsaný formulář.

Poplatky

- Bez správního poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
- Vyhláška č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

11.9.2008 9:05:37 - aktualizováno 10.3.2016 13:42:16 | přečteno 3027x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load