ENDEFRRUPLNLSPIT

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení k jejich vypouštění.

Název a popis situace

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Základní informace

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení k jejich vypouštění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

- Podání písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.
- O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025. 
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), která podle povahy stavby obsahuje :

• Mapový podklad v měřítku 1:50000 ( popřípadě 1:25000, 1:10000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod.
• Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.
• Stanovisko správce vodního toku.
• Posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod.
• Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.
• Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.
• Údaje o průtocích vody ve vodním toku(Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.
• Údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku.
• Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře které se vztahují k této situaci

• Formulář předepsaný vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

• Tiskopis formuláře Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových lze získat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, nebo je ke stažení na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html.

Poplatky

• Bez správního poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon 500/2004 Sb., správní řád,

• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

• vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

11.9.2008 9:19:09 - aktualizováno 10.3.2016 13:41:35 | přečteno 2151x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load