ENDEFRRUPLNLSPIT

Povolení vodního díla

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.
Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

Název a popis situace

Povolení vodního díla

Základní informace

• K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

• Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

• Fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která chce stavbu uskutečnit.

Podmínky a postup řešení

• Podání písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.

• Žádost se podává na příslušném vodoprávním úřadu na formuláři předepsaném vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a spolu s doklady předepsanými touto vyhláškou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.

• Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek.

• Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby).

• Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje:

- výčet a druh chráněný území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,

- údaje o průtocích vody ve vodním toku (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

• Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

• Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu na vodním díle, zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.

• Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

• Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací.

• Stanovisko správce drobného vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

• Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

• Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře které se vztahují k této situaci

• Formulář předepsaný vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

• Tiskopis formuláře Žádost o stavební povolení k vodním dílům, lze získat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, nebo je ke stažení na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html.

Poplatky

• dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích - položka 18.
• bankovním převodem nebo osobně na podatelně, na pokladně.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

11.9.2008 9:51:28 - aktualizováno 10.3.2016 13:40:17 | přečteno 2321x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load