ENDEFRRUPLNLSPIT

Povolení k domovní ČOV studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotliv

Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží k likvidaci odpadních vod z domácností a vodních děl k zásobování domácností podzemní vodou

Název a popis situace

Povolení k domovní ČOV (čistírně odpadních vod), studni nebo jinému vodnímu dílu k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Základní informace

• Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží k likvidaci odpadních vod z domácností a vodních děl k zásobování domácností podzemní vodou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

• Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

• Podání písemné žádosti doplněné potřebnými podklady.
• O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

• MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• Žádost o stavební povolení, která podle povahy stavby obsahuje :

1. Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.

2. Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

3. Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby).

4. Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace.

5. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy .

6. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

7. Vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

8. Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení

Formuláře které se vztahují k této situaci

• Formulář předepsaný vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

• Tiskopis formuláře Žádost o stavební povolení k domovním ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) žádosti lze získat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, nebo je ke stažení na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html.

Poplatky

• Vydání povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• zákon 500/2004 Sb., správní řád,
• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
• vyhláška č.471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly,
• vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádu a provozních řádů vodních děl,

11.9.2008 9:55:55 - aktualizováno 10.3.2016 13:39:21 | přečteno 2905x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load