ENDEFRRUPLNLSPIT

Odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Každý, kdo odebírá podzemní vody musí mít povolení k nakládání s vodami - ; k jejich odběru.

Název a popis situace

Odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Základní informace

• Každý, kdo odebírá podzemní vody musí mít povolení k nakládání s vodami - k jejich odběru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

• Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

• Podání písemné žádosti doplněné potřebnými podklady. O zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, budova „B“, kancelář č. 22, tel. 482 464 025.
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

• Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru vod.

• Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru vod.

• Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog), včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.

• Kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

• Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

• Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře které se vztahují k této situaci

• Formulář předepsaný vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

• Tiskopis formuláře Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) lze získat na odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant, nebo je ke stažení na adrese http://www.frydlantvc.cz/cs/mestsky-urad/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi.html.

Poplatky

• Bez správního poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon 500/2004 Sb., správní řád,
• vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

11.9.2008 9:57:54 - aktualizováno 10.3.2016 13:38:49 | přečteno 1806x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load