ENDEFRRUPLNLSPIT

Hlášení o produkci a nakládání s nebezpečnými odpady

Hlášení o produkci a nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Název a popis situace

Hlášení o produkci a nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Základní informace

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady.

Podmínky a postup řešení

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.

Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

V případě splnění podmínek podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a to vždy prostřednictvím ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - www.ispop.cz) v předepsaném datovém formátu

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na MÚ Frýdlant, odboru stavebního úřadu a ŽP, budova „B“, kancelář č.22, tel. 482 464 025
Přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny po tel. domluvě

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Průběžnou evidenci odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, přístupové údaje k vlastnímu účtu do ISPOP.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Způsob ohlašování stanoví právní předpis č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Externí odkaz na interaktivní formulář vytvořený firmou INISOFT
www.ispop.cz

Poplatky

Není zpoplatněno.

Nejčastější dotazy

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti?
Dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, může být uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč.

Vztahuje se tato povinnost i na lékaře v soukromých ordinacích?
V případě, že splní výše uvedené podmínky, vztahuje se tato povinnost i na ně.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů

10.9.2008 16:17:30 - aktualizováno 15.4.2013 14:44:44 | přečteno 2334x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load