ENDEFRRUPLNLSPIT

Živnostenské podnikání

Kontaktujte Městský úřad Frýdlant - budova radnice na nám. T. G. Masaryka, obecní živnostenský úřad


Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

30.10.2009 8:08:41 - aktualizováno 22.6.2020 14:18:14 | přečteno 2877x | malkova | Celý článek
 

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti řemeslné a vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost.

1.8.2008 8:15:56 - aktualizováno 22.6.2020 14:19:28 | přečteno 2517x | malkova | Celý článek
 

Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

1.8.2008 8:33:35 - aktualizováno 22.6.2020 14:20:39 | přečteno 3435x | malkova | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o konc

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

1.8.2008 8:37:50 - aktualizováno 22.6.2020 14:21:15 | přečteno 4401x | malkova | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. 

1.8.2008 8:41:49 - aktualizováno 22.6.2020 14:24:12 | přečteno 3841x | malkova | Celý článek
 

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušen

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

1.8.2008 8:46:50 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:07 | přečteno 2968x | malkova | Celý článek
 

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

1.8.2008 8:49:30 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:59 | přečteno 3460x | malkova | Celý článek
 

Podnět na jednání podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

20.6.2008 10:36:28 - aktualizováno 22.6.2020 14:26:38 | přečteno 6347x | malkova | Celý článek
 

Reklamace zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

20.6.2008 10:33:59 - aktualizováno 22.6.2020 14:27:35 | přečteno 3573x | malkova | Celý článek
 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).

19.5.2008 11:39:22 - aktualizováno 22.6.2020 14:28:01 | přečteno 7824x | Jitka Rožková | Celý článek
 
19.5.2008 11:28:16 - aktualizováno 10.3.2019 22:43:11 | přečteno 7824x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load