ENDEFRRUPLNLSPIT

Žádost o územní souhlas

Základní informace

Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu. Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.

K oznámení žadatel připojí:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojí , nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3 stavebního zákona,

b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. rozhodnutí podle § 169 odst. 3. a 4. stavebního zákona (výjimky z obecných požadavků na využívání území a výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby),

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených  ochranných a bezpečnostních pásem,

d) souhlasy osob uvedených které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší jak 2 m,

e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy (půdorysy, pohledy, řezy)-žadatel může nakreslit sám a požární zprávu,

Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti (neplatí zde předpoklad souhlasu mlčky po uplynutí pořádkové lhůty). Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení podle § 87 stavebního zákona. O námitkách osob podle § 96 odst. 3 písm. d) se nerozhoduje. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem; s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v 96 odst. 3 písm. d), dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na odboru stavebního úřadu a ŽP MěÚ Frýdlant, 2. patro, Havlíčkova 48, 464 01 Frýdlant

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Předložit vyplněnou žádost o územní souhlas a přílohy stanovené v části B žádosti.

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři (§ 15, § 15a a příloha č. 7 vyhlášky).

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Poplatky

Vydání územního souhlasu je zpoplatněno. Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů-položka 17, poznámka č.3-za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Nejčastější dotazy

Územní souhlas může nahradit územní rozhodnutí ve stanovených případech a představuje tak nástroj územního plánování, který podstatně zjednodušuje přípravu staveb. Základním obecným kritériem pro použití územního souhlasu je lokalizace záměru v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Územní souhlas tedy nelze využít v nezastavěném území.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Každá nová stavba (stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele ne jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trváni; dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání; za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby; stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu) se umisťuje (jedná se i o změnu dokončené stavby-přístavbu a nástavbu), takže podléhá územnímu souhlasu nebo územnímu rozhodnutí (např. i kolna, bazén, altán, oplocení, přípojky atd.).

Výjimku tvoří stavby dle § 79 stavebního zákona, které nevyžadující uzemní rozhodnutí ani územní souhlas:

pro stavebníky upozornění k bodu n) o), p) – jedná se pouze o umístění jedné stavby ve volném režimu-každou další stavbu lze umístit pouze za předpokladu, že stavebníkovi ve smyslu § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. bude udělena výjimka, jejíž správní poplatek činí 5000,-Kč

Níže uvedená ustanovení se nevztahuje na kulturní památky a písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásnu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Níže uvedená ustanovení se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,

c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích,

f) opěrné zdi do výšky 1m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,

j) antény do výšky 8m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky označené trasy,

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladovánín hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,

q) stavby mostních vah,

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,

s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

  

15.4.2014 11:38:00 | přečteno 3062x | Ing. Hana Kunclová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load