ENDEFRRUPLNLSPIT

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Fyzické týrání, sexuální zneužívání, zanedbání péče, šikanování, systémové týrání dítěte 

Tato problematika zahrnuje:

- fyzické týrání (nepřiměřené formy tělesného ubližování s důsledkem tělesného zranění, trvalého poškození, popř. úmrtí)
- sexuální zneužívání (nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či chování vedoucímu k uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele)
- zanedbávání péče (neuspokojování tělesných, citových a výchovných potřeb dítěte, ponechání malého dítěte bez dozoru)
- šikanování (agrese vůči slabšímu jedinci formou ponižování, zesměšňování, vydírání)
- systémové týrání (týrání dítěte systémem původně vytvořeným na ochranu dítěte)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnět na podezření o zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte může podat každý občan (při podezření na týrání dítěte platí ohlašovací povinnost), ve věci následně jedná zákonný zástupce, pokud je tento agresorem, je nezletilému dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Oznámení může učinit i samo nezletilé dítě.

Týrání, zneužívání či jiná protiprávní činnost směřovaná proti dítěti podléhá oznamovací povinnosti podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb. Neoznámení nebo nezabránění trestnému činu směřovaném proti dítěti, je trestným činem dle § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb. Oznámení o takovém to podezření je osoba povinna primárně oznámit na Policii České republiky.

Podmínky a postup řešení:

Po oznámení (písemném, telefonickém, osobním, ale i anonymním) je vždy situace dítěte prošetřena pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí, po prokázání podezření ze spáchání trestného činu je dále jednáno ve spolupráci s Policií ČR.

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad, budova B – Bc. Martina Cerhová, DiS. přízemí, č. dveří 6, tel. 488 886 703

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

· zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

· zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  v platném znění

·  Bílý kruh bezpečí Liberec - https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/liberec/

·  Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. - http://www.cipslk.cz/

·  Probační a mediační služba - https://www.pmscr.cz/

·  Středisko výchovné péče Frýdlant - https://sites.google.com/svpfrydlant.cz/svpfrydlant/domu

·  Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - http://www.rpliberec.cz/

·  Centrum 1407, Frýdlant - https://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto/vyznamne-projekty-mesta/centrum-1407-frydlant-podpora-rozvoje-socialnich-sluzeb-2017-2018/aktuality/centrum-1407-je-otevrene-poskytne-zazemi-socialnim-sluzbam.html

·  Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí - 116 006 (linka je dostupná nonstop a je bezplatná)

·  Linka pro rodinu a školu – 116 000 (linka je dostupná nonstop a je bezplatná)


 

21.4.2008 14:30:59 - aktualizováno 3.1.2017 15:33:55 | přečteno 3501x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load