ENDEFRRUPLNLSPIT

Domácí násilí v rodinách s dětmi

Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé, eskalující, fyzické, psychické, ekonomické nebo sexuální násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Pro domácí násilí je charakteristické především striktní rozdělení rolí na osobu, která je násilná a oběť. Úkolem OSPOD je pak zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, na ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, a na působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Negativa domácího násilí na dítě

(zdroj: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-domaci-nasili-muze-mit-na-dite-horsi-vliv-nez-valecny-konflikt-180.html)

  • k rodičům pociťuje ambivalentní emoce - strach, lásku i vztek,
  • naučí se vnímat, chápat a reagovat jinak, než děti, které nebyly v domácím prostředí vystaveny násilí, často se ztotožňují s reakcemi dospělých, násilí a manipulaci přijímají jako normu a podle ní se v životě také chovají,
  • dítě je nuceno přizpůsobovat se násilí, omlouvat násilné chování,
  • dítě se velmi často cítí vinné za to, co se doma děje, má strach o oběť, o sebe i další členy rodiny, zažívá pocity bezmoci,
  • dítě může vůči násilníkovi pociťovat strach a nenávist, zároveň ale se k němu může přimknout jako k silné osobnosti, o týraného rodiče má strach a zároveň ho může nenávidět za to, že se nedokáže násilí postavit a ochránit sebe i jeho.

Jak se pracovníci OSPOD dostávají do kontaktu s případy domácího násilí:

(zdroj: Bílý kruh bezpečí – Domácí násilí v agendě OSPOD)

1. Prostřednictvím Policie České republiky, která zasahuje o incidentu domácího násilí. O rodině poznamenané domácím násilím, ve kterém žijí ve společné domácnosti děti, policista vždy povinně podá informaci pracovníkům OSPOD.

2. V rámci vlastních šetření prováděných při výkonu činnosti OSPOD.

3. Od občanů, kteří mohou být svědky domácího násilí, osobami ohroženými či příbuznými apod.

4. Prostřednictvím ostatních institucí, které se dostanou do kontaktu s případy domácího násilí jako první (zdravotnická zařízení, justice, neziskové organizace apod.).

 

Podmínky a postup řešení:

1. V případě, že je OSPOD upozorněn Policií České republiky formou oznámení o události s účastní dítěte nebo o vykázání, je oběť kontaktována klíčovým pracovníkem OSPOD v co kratším možném termínu, vždy do doby vykázání agresora. V ostatních případech je rodina kontaktována vždy v co nejkratším možném termínu od přijetí oznámení.

2. Pracovník OSPOD provede šetření v domácnosti rodiny a zjistí co nejvíce informací o rodině v zájmu ochrany dítěte.

3. Pracovník OSPOD dále provede pohovor s dítětem v závislosti na věku dítěte a stupni jeho rozumové vyspělosti.

4. S ohroženou osobou, potažmo následně s násilníkem řeší budoucí uspořádání rodinných poměrů tak, aby nedocházelo k dalšímu ohrožení nezletilého dítěte, které bylo vystaveno důsledkům domácího násilí.

5. S rodinou je vytvořen individuální plán ochrany dítěte.

6. Rodině je zprostředkována další odborná pomoc.

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad, budova B – Bc. Martina Cerhová, DiS. přízemí, č. dveří 6, tel. 488 886 703

Další informační zdroje a podpůrné služby:

1.3.2019 9:28:26 | přečteno 860x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load