ENDEFRRUPLNLSPIT

Sociálně-právní ochrana dětí

Kontaktujte Odbor sociálních věcí MěÚ Frýdlant v přízemí budovy B v ul. Havlíčkova


Domácí násilí v rodinách s dětmi

Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé, eskalující, fyzické, psychické, ekonomické nebo sexuální násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Pro domácí násilí je charakteristické především striktní rozdělení rolí na osobu, která je násilná a oběť. Úkolem OSPOD je pak zejména ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, na ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, a na působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

1.3.2019 9:28:26 | přečteno 1041x | Roman Műller | Celý článek
 

Osvojení

Osvojení (adopce) je jednou z forem náhradní rodinné péče. Osvojením se vytvoří naprosto plnohodnotný vztah rodiče a dítěte, stejně jako při narození. Osvojitel nabývá vůči dítěti všechna práva a povinnosti rodiče (včetně vyživovací povinnosti) a osvojované dítě vůči osvojiteli všechna práva a povinnosti dítěte (např. se stává jeho nepominutelným dědicem). Při osvojení dále vznikají stejné příbuzenské vazby jako při narození i k širší rodině (např. sourozenectví vůči dětem osvojitele, postavení vnuka vůči rodičům osvojitele) zanikají vazby k původní biologické rodině. 

21.4.2008 14:14:28 - aktualizováno 3.1.2017 15:26:13 | přečteno 4079x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Pěstounská péče

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která je státem garantovaná a zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 
21.4.2008 14:17:52 - aktualizováno 3.1.2017 15:26:02 | přečteno 3009x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Rozvod manželství

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

  

21.4.2008 14:22:36 - aktualizováno 3.1.2017 15:30:11 | přečteno 3405x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Trestná činnost dětí

Děti, které se svým jednáním dopouští sociálně-patologických jevů - krádeží, poškozování cizí věci, fyzického násilí atd. Skutek je označován jako provinění.

  

21.4.2008 14:26:34 - aktualizováno 31.3.2014 16:12:15 | přečteno 2229x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Fyzické týrání, sexuální zneužívání, zanedbání péče, šikanování, systémové týrání dítěte 

21.4.2008 14:30:59 - aktualizováno 3.1.2017 15:33:55 | přečteno 3501x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Úprava styku s dítětem

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej i zakáže. Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

21.4.2008 14:34:03 - aktualizováno 3.1.2017 15:34:36 | přečteno 4436x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 

Výchovné problémy nezletilých

Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu, vandalismus a další

21.4.2008 14:35:54 - aktualizováno 3.1.2017 15:35:26 | přečteno 3184x | Bc. Jana Hýblová | Celý článek
 
1
21.4.2008 14:09:05 - aktualizováno 24.4.2018 8:56:03 | přečteno 3184x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load