ENDEFRRUPLNLSPIT

Péče o památky

Kontaktujte Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant v 2. patře budovy B v Havlíčkově ul., Mgr. Zuzana Černá, tel. 488 886 910


Mapy

Mapa Městské památkové zóny, Plocha Národní kulturní památky, památkové ochranné pásmo

3.6.2008 10:11:44 | přečteno 2106x | Roman Műller | Celý článek
 

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zó

Týká se oblasti městské památkové zóny ve Frýdlantu a ochranného pásma Státního hradu a zámku ve Frýdlantu. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.

3.6.2008 9:54:51 | přečteno 3301x | Roman Műller | Celý článek
 

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.

3.6.2008 9:59:53 | přečteno 2056x | Roman Műller | Celý článek
 

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník této kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit.

3.6.2008 13:09:36 | přečteno 2686x | Roman Műller | Celý článek
 

Právo státu na přednostní koupi kulturních památek

Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného úplatného převodu vlastnictví (např. prodeje) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku (movitou i nemovitou), ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury ke koupi, s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky

3.6.2008 13:10:17 | přečteno 3121x | Roman Műller | Celý článek
 

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky, které dále nebude posuzována v režimu stavebního

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko u příslušného orgánu státní správy na úseku památkové péče.

3.6.2008 13:10:47 | přečteno 2370x | Roman Műller | Celý článek
 
1
3.6.2008 10:08:11 - aktualizováno 24.4.2018 9:00:54 | přečteno 2370x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load