ENDEFRRUPLNLSPIT

Poskytování údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

1. poskytnout lze pouze údaje vedené k osobě žadatele
2. vlastníku nemovitosti lze poskytnout údaje o přihlášených osobách na adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1.
a) obyvatel starší 15 let
b) za obyvatele mladšího 15 let - zákonný zástupce nebo opatrovník
c) za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání dle odst. 3 až 6 § 8 zák. č. 133/2000 Sb. - zákonný zástupce nebo opatrovník
d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem

e) zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele


Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

2. vlastník nemovitosti (pokud je více spoluvlastníků, stačí, když si žádost podá pouze jeden z nich)

Podmínky a postup řešení

1. Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží výše uvedený doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

2. Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, evidence obyvatel, 1. patro, číslo dveří 15
Zlata Mauerová, tel. 488 886 503, Pondělí, Středa : 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

1. V případě poskytnutí údajů vedených k osobě žadatele

- tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (je k dispozici na budově B, 1. patro, č. dveří 15) nebo písemnou žádost, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu žadatele

- žadatel musí prokázat svou totožnost

Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží výše uvedený doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

2. V případě žádosti vlastníka nemovitosti

- žadatel musí prokázat svou totožnost

Formuláře které se vztahují k této situaci

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (je k dispozici na budově B, 1. patro, č. dveří 15)

Poplatky

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou započatou stránku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
10.6.2008 14:12:01 - aktualizováno 24.4.2018 7:59:48 | přečteno 3562x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load