ENDEFRRUPLNLSPIT

Právo státu na přednostní koupi kulturních památek

Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného úplatného převodu vlastnictví (např. prodeje) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku (movitou i nemovitou), ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury ke koupi, s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník movité kulturní památky nebo národní kulturní památky.

Jaké jsou základní podmínky

Vlastníkův úmysl památku prodat nebo jinak úplatně zcizit (například směnit za jinou), nejde-li o převod mezi osobami blízkými nebo mezi spoluvlastníky.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou nabídkou.

ZÁKLADNÍ obsah a přílohy podání

A. podání musí obsahovat

Určení památky - název a popis, rejstříkové číslo.

B. Přílohy podání

a) doklad o vlastnictví. Jde-li o nemovitou národní kulturní památku, pak výpis z katastru nemovitostí, případně prohlášení o vlastnictví. Jde-li o movitou kulturní památku nebo o movitou národní kulturní památku, postačuje prohlášení vlastníka o vlastnictví památky.

b) fotodokumentace památky,

c) lze doporučit i znalecký posudek.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury

Jaké jsou správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ministerstvo kultury je povinno ve stanovené lhůtě sdělit, že nabídku koupě (úplatného nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky přijímá, jinak právo státu na přednostní koupi kulturní památky vůči vlastníku, který nabídku učinil, zaniká.

Lhůty jsou následující:

- jde-li o movitou kulturní památku nebo movitou národní kulturní památku, tříměsíční lhůta
- jde-li o nemovitou národní kulturní památku, šestiměsíční lhůta.

Kteří jsou další účastníci postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Nejde přímo o sankci, ale Ministerstvo kultury se může do tří let ode dne provedení úkonu, kterým původní vlastník převedl vlastnictví ke kulturní památce na jinou osobu, dovolat u soudu neplatnosti takového úkonu, pokud vlastník (národní) kulturní památky nesplnil svou nabídkovou povinnost - nenabídl státu svou movitou kulturní památku nebo národní kulturní památku k přednostní koupi státu.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Vztahuje se povinnost nabídnout státu k přednostní koupi i na nemovitou kulturní památku?

Ne. Právo státu na předností koupi státu se dotýká pouze nemovitých národních kulturních památek; na nemovité kulturní památky se tato povinnost vlastníka nabídnout svou nemovitost státu nevztahuje.

Lze zastavit movitou kulturní památku, aniž by ji předtím její vlastník nabídl státu k přednostní koupi?

Ano. Zatížení movité věci, jež je kulturní památkou, smluvním zástavním právem není nikterak v rozporu s platným právním řádem. Postavení státu jako oprávněného z předkupního práva k movitým kulturním památkám je upraveno právními předpisy, jimiž se zpeněžení zástavy řídí.

Jestliže není pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, může se zástavní věřitel domáhat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Bude-li případný prodej zastavených movitých věcí v souladu s právními předpisy, nebude s předkupním právem státu k movitým kulturním památkám v rozporu.

Je úplatným převodem movité kulturní památky nebo národní kulturní památky také to, že je jako nepeněžitý vklad vložena do akciové společnosti?

Ano. Vklad památky jako nepeněžitý vklad do akciové společnosti (nebo jiné obchodní společnosti) lze z hlediska předkupního práva státu považovat za úplatný převod. I takovýto vklad proto podléhá režimu § 13 zákona o státní památkové péči a ten, kdo památku zamýšlí do obchodní společnosti vložit, je povinen ji nejprve nabídnout Ministerstvu kultury.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
6.11.2007

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST
3.6.2008

3.6.2008 13:10:17 | přečteno 3127x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load