ENDEFRRUPLNLSPIT

Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky, bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník této kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit.

Kdo je oprávněn ve věci jednat

Vlastník kulturní památky.

Jaké jsou základní podmínky

Zjištění ohrožení nebo poškození kulturní památky

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemným sdělením o stavu dané kulturní památky a výslovně uvedenou žádostí o vydání rozhodnutí o odstranění závady.

ZÁKLADNÍ obsah a přílohy podání

A. podání musí obsahovat

a) název a umístění kulturní památky,
b) popis současného stavu kulturní památky s výslovným uvedením konkrétních závad,
c) výslovnou formulaci, že vlastník současně žádá o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady.

B. Přílohy podání

Doklad prokazující vlastnictví kulturní památky nebo sdělení, že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z předchozích správních řízení.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Kteří jsou další účastníci postupu

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za nesplnění oznamovací povinnosti je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.

Za nesplnění této povinnosti je možné uložit jiné fyzické osobě (neuvedené v předchozí větě) pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Související situace

Tatáž oznamovací povinnost majitele kulturní památky se vztahuje na zamýšlenou změnu užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
6.11.2007

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST
3.6.2008

3.6.2008 13:09:36 | přečteno 2686x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load