ENDEFRRUPLNLSPIT

Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci, dále nástavba a přístavba.

Kdo je oprávněn ve věci jednat

Vlastník kulturní památky.

Jaké jsou základní podmínky

Obecně nejsou stanoveny žádné.

U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).

U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Jakým způsobem zahájit řešení situace

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ obsah a přílohy podání

A. podání musí obsahovat

a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c) předpokládaný rozsah obnovy,
d) investora obnovy (organizace nebo občan),
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky
g) identifikaci žadatele nebo žadatelů včetně adres pro doručování a datumu narození..

B. Přílohy podání

a) doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí),
b) (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebněprávních předpisů.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitá kulturní památka

Jaké jsou správní a jiné poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

Kteří jsou další účastníci postupu

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Správní řád výslovně umožňuje přezkum až rozhodnutí správního úřadu (zde stavebního úřadu), které je podmíněno obsahem závazného stanoviska. Fakticky je tedy třeba dodržet následující postup:

1. po obdržení závazného stanoviska podat žádost nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

2. stavební úřad ve věci rozhodne (v případě ohlášení, které by bylo v rozporu se závazným stanoviskem, ohlášené práce rozhodnutím stavební úřad zakáže, k tomu blíže v bodě 13 - nejčastější dotazy),

3. proti rozhodnutí stavebního úřadu se lze ve stanovené lhůtě odvolat, kdy odvolání může směřovat i pouze vůči závěrům nebo podmínkám závazného stanoviska orgánu státní památkové péče,

4. odvolání se podává u stavebního úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí,

5. odvolání je postoupeno nadřízenému stavebnímu úřadu (krajskému úřadu)

6. v části odvolání, která se dotýká obsahu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, se dotáže nadřízený stavební úřad (krajský úřad) nadřízeného orgánu státní památkové péče (krajského úřadu) na jeho názor,

7. nadřízený orgán státní památkové péče s ohledem na důvody odvolání závěry závazného stanoviska orgánu státní památkové péče buď potvrdí, nebo tyto závěry změní,

8. závěr nadřízeného orgánu státní památkové péče je pro odvolací stavební úřad závazný.

Jinou možnost přezkumu věcné správnosti závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, včetně podmínek takového závazného stanoviska, současné právní předpisy nepřipouštějí.

12. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tyto své povinnosti porušila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 100.000,- Kč.

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě (zejména fyzické osobě nepodnikající), pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně .

Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu.

Lze připojit k ohlášení prací závazné stanovisko s podmínkami?
Ano.

Co mám dělat, pokud s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím nesouhlasím?
Tato skutečnost by z ohlášení měla být zjevně patrná, aby nemusel stavební úřad stavebníka vyzývat k odstranění nedostatků podání. V takovém případě stavební úřad správním rozhodnutím provedení ohlášených prací bez dalšího zakáže. Proti takovému zakazujícímu správnímu rozhodnutí lze podat odvolání a domáhat se přezkumu věcné správnosti podmínek takového závazného stanoviska (k tomu také bod č. 11).

Co mám dělat, pokud souhlasím s podmínkami v závazném stanovisku k ohlašovaným pracím?
Pokud závazné stanovisko orgánu státní památkové péče obsahuje podmínky, je žádoucí, aby tyto podmínky stavebník výslovně zapracoval do ohlášení. Pokud je stavebník nezapracuje, může stavební úřad dospět k závěru, že ohlášení je v rozporu se závazným stanoviskem a práce by z tohoto důvodu mohly být stavebním úřadem zakázány.

Mohu podle tohoto ustanovení také dostat závazné stanovisko k odstranění stavby, která je kulturní památkou?
To není možné. Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona o státní památkové péči vyplývá povinnost vlastníka kulturní památky nepoškozovat a neničit kulturní památku. Na žádost o takové závazné stanovisko by tak musel hledět obecní úřad obce s rozšířenou působností jako na žádost zjevně právně nepřípustnou.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".15.

Související situace

a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
b) restaurování nemovité kulturní památky, které dále bude posuzováno v režimu stavebního zákona

Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor kultury,památkové péče a cestovního ruchu

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
6.11.200718.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
2.6.2008

3.6.2008 9:59:53 | přečteno 2056x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load