ENDEFRRUPLNLSPIT

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené pa

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamního zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků, také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

Název a popis situace

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Základní informace

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamního zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků, také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavných akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí. Žádost s doklady doručit na MěÚ Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Městském úřadě ve Frýdlantu /budova „B“, přízemí, dveře č. 1, úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hod., jindy po telefonické dohodě na tel. č. 488 886 806 /

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Požadavky žádostí určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kde se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Právnické osoby k žádosti přiloží rovněž výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, podnikající fyzické osoby přiloží živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas:

• Vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace
• Policie České republiky, OŘ-DI Liberec

Formuláře které se vztahují k této situaci

Formuláře je možné vyzvednout na silničním správním úřadu, nejsou však předepsané.

Poplatky

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání:

• V případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč
• Na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč
• V ostatních případech 1 000 Kč

Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie.

19.5.2008 10:36:31 - aktualizováno 18.3.2016 11:55:19 | přečteno 1987x | Alena Vrabcová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load