ENDEFRRUPLNLSPIT

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům:
- občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané České republiky, jejich zákonní zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

Občan starší 15 let
Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Podmínky a postup řešení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů, ve zkrácené lhůtě 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů; je-li žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Žádost o CD lze podat též prostřednictvím:

- obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR
- úřadů městských částí Praha,
- magistrátů na území ČR,

 - na Ministerstvu vnitra ČR (jen v případě podání žádosti ve zkrácené lhůtě)

Převzetí CD u jiného úřadu, který občan uvedl v žádosti, podléhá poplatku 100,- Kč (kromě převzetí CD vyhotoveného do 24 hod. a do 5 pracovních dnů na ministerstvu vnitra – převzetí na ministerstvu vnitra je zpoplatněno zvláštními správními poplatky).

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, Havlíčkova 48, 464 13 Frýdlant, odbor kanceláře úřadu, cestovní doklady
Budova B, 1. patro, číslo dveří 15

Zlata Mauerová, Jitka Melicharová

• telefonní kontakt: 488 886 503; 488 886 504

• pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, polední přestávka 12:00-12:30

• pátek dle rezervačního systému  8:00 - 11:45 hodin, více informací a možnost se objednat naleznete na stránkách města Frýdlant: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/rezervacni-system/rezervace-cestovni-doklady-a-obcanske-prukazy.html 

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou?

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

- doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno příjmení, datum narození, rodné číslo apod.) např. platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list, dokad o státním občanství),

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, jehož svéprávnost je omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

- odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí,

 

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Žádost se nepodává na úředním tiskopise; občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz.

Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se k němu občan musí osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a u osob starší 12 let i otisk prstů. Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu.
Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Cestovní doklad pro vycestování za hranice musí mít každý občan (i dítě) svůj - buď cestovní pas nebo kam je to možné - občanský průkaz. Zapsání dětí do cestovního pasu rodičů už neplatí.

Poplatky

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat do 30 dnů

Občan starší 15 let - 600 

Občan mladší 15 let - 100 Kč

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat do 24 hodin v pracovních dnech

Občan starší 15 let - 4.000 (ORP) + 2.000 (MV) Kč

Občan mladší 15 let - 1.500 (ORP) + 500 (MV) Kč

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat do 5 pracovních dní

Občan starší 15 let - 2.000 (ORP) + 1.000 (MV) Kč nebo

- 3.000 (ORP) Kč

Občan mladší 15 let – 500 (ORP) + 500 (MV) Kč nebo

- 1.000 (ORP) Kč

 

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Také na Portálu veřejné správy

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Vyhláška č. 107/2018 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 642/2004 Sb., kterou se prování zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

2.6.2008 16:38:43 - aktualizováno 20.1.2020 8:15:32 | přečteno 11823x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load