ENDEFRRUPLNLSPIT

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území našeho státu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je opatřen číslem popisným, evidenčním popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

a) občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě (ověřené) plné moci
b) za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
c) za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání dle odst. 5 a 6 § 10 zák. č. 133/2000 Sb. - zákonný zástupce
d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

e) pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Podmínky a postup řešení

Splnění všech náležitostí daných zákonem.
Ohlásit změnu místa trvalého pobytu na Městském úřadu Frýdlant (občan hlásí změnu svého trvalého pobytu pouze v místě nového trvalého pobytu).

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, evidence obyvatel, 1. patro, číslo dveří 15
Zlata Mauerová, tel. 488 886 503, Pondělí, Středa : 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

a) Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (vyplní se přímo v kanceláři pomocí PC).

b) Prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li občan platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

c) Předložit doklad o vlastnictví nebo oprávněnosti užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu). Pokud nezní výše uvedený doklad na přihlašované osoby, je nutný souhlas osoby uvedené na tomto dokladu (tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, musí být osobně přítomna se svým dokladem totožnosti, pokud se nemůže dostavit, pak musí být její písemný souhlas s přihlášením dané osoby úředně ověřen).

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ je k dispozici na budově B, 1. patro, číslo dveří 15 (vyplní se přímo v kanceláři pomocí výpočetní techniky)

Poplatky

Hradí se při ohlášení změny místa trvalého pobytu ve výši 50,- Kč za jednu přihlašovanou osobu, děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Nejčastější dotazy

Občanský průkaz mám již propadlý, mohu provést změnu trvalého pobytu s platným pasem?
Ano, k neplatnému občanskému průkazu je možné předložit platný cestovní pas.

Přestěhovali jsme se, naše dítě starší 15 let dosud nemá občanský průkaz, může mu být vydán první občanský průkaz již s novou adresou?
Ano, ale k ohlášení změny místa trvalého pobytu musí prokázat svou totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou jako např. cestovní pas.

Mám vlastní nájemní smlouvu k bytu, potřebuji k provedení změny ještě souhlas vlastníka?
Ne, nájemní smlouva Vás opravňuje k ohlášení změny trvalého pobytu i bez souhlasu vlastníka.

Přihlašuji se do domu, který má několik spoluvlastníků, potřebuji k provedení změny trvalého pobytu souhlas všech spoluvlastníků?
Ne, k ohlášení změny trvalého pobytu stačí souhlas jen jednoho ze spoluvlastníků.

Mohu se přihlásit na úřední adresu (adresu příslušné ohlašovny)?
Ne, trvalý pobyt na úřední adrese lze zaevidovat pouze na základě rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - (poplatek za ohlášení změny pobytu).
Zákon č. 328/1999 Sb.,o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů - (povinnost podání žádosti o výměnu občanského průkazu po ohlášení změny pobytu do 15 pracovních dnů).

4.6.2008 14:42:44 - aktualizováno 9.1.2020 9:20:58 | přečteno 8086x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load