ENDEFRRUPLNLSPIT

Občanský průkaz, cestovní doklad, evidence obyvatel, trvalý pobyt

Formuláře

Další aktuální a pestré informace na Portálu veřejné správy.


Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let.
17.7.2008 13:35:43 - aktualizováno 16.6.2022 12:08:48 | přečteno 25165x | Roman Műller | Celý článek
 

Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části občanem. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

13.6.2008 8:49:29 - aktualizováno 24.4.2018 7:58:35 | přečteno 7685x | Roman Műller | Celý článek
 

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území našeho státu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je opatřen číslem popisným, evidenčním popřípadě orientačním.

4.6.2008 14:42:44 - aktualizováno 9.1.2020 9:20:58 | přečteno 8086x | Roman Műller | Celý článek
 

Poskytování údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

1. poskytnout lze pouze údaje vedené k osobě žadatele
2. vlastníku nemovitosti lze poskytnout údaje o přihlášených osobách na adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části

10.6.2008 14:12:01 - aktualizováno 24.4.2018 7:59:48 | přečteno 3568x | Roman Műller | Celý článek
 

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům:
- občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
- občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

2.6.2008 16:38:43 - aktualizováno 20.1.2020 8:15:32 | přečteno 11819x | Roman Műller | Celý článek
 

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

30.7.2008 15:46:26 - aktualizováno 24.4.2018 8:02:25 | přečteno 7573x | Roman Műller | Celý článek
 
1
2.6.2008 16:17:41 - aktualizováno 21.1.2020 7:15:36 | přečteno 7573x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load