ENDEFRRUPLNLSPIT

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Název a popis situace

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Základní informace

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny.
Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1. Fyzická osoba samostatně, zmocněnec na základě plné moci.
2. Právnická osoba - statutární orgán, zmocněnec na základě plné moci, likvidátor, prokurista.

Podmínky a postup řešení

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování .

Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Oznámení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kontaktní údaje při oznámení na MěÚ Frýdlant:

Městský úřad, obecní živnostenský úřad, budova radnice

Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Průkaz totožnosti, vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Změnový list, formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.

Poplatky

Bez poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.8.2008 8:49:30 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:59 | přečteno 3460x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load