ENDEFRRUPLNLSPIT

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o konc

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

Název a popis situace

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi).

Základní informace

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku  nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

1. Fyzická osoba samostatně, zmocněnec na základě plné moci.
2. Právnická osoba - statutární orgán, zmocněnec na základě plné moci, likvidátor, prokurista.

Podmínky a postup řešení

Na základě oznámení  živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo. 

Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 živnostenského zákona a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. 

V případě změny údajů uvedených v žádosti o koncesi  živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese,  provede zápis změn do živnostenského rejstříku, vydá výpis (§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele  o provedeném zápisu nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo o zrušení živnostenského oprávnění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Oznámení změny je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kontaktní údaje při ohlášení na MěÚ Frýdlant:

Městský úřad, obecní živnostenský úřad, budova radnice

- Bc. Markéta Nováková, DiS., přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 200
Markéta Málková, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 202
Jana Palmová, přízemí, č. dveří 5, tel. 488 886 201

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Doklady, které podnikatel předkládá při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), při změně údajů doklady prokazující tuto změnu.

Formuláře které se vztahují k této situaci

Změnový list, prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu oznámení změn i k dalším úřadům, a to fyzická osoba finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Právnická osoba finančnímu úřadu a úřadu práce.Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.

Poplatky

Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500,- Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny - 100,- Kč

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.8.2008 8:37:50 - aktualizováno 22.6.2020 14:21:15 | přečteno 4401x | malkova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load