ENDEFRRUPLNLSPIT

Zvláštní příjemce důchodu

Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění platných předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se provádí dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných předpisů.

Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je:

· občan určený rozhodnutím obecního úřadu
· občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí způsobilosti k právním úkonům, a to od tohoto dne. [1]

Městský úřad rozhoduje a následně dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti. Neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne městský úřad o zrušení zvláštního příjemce a ustanoví příjemce nového. Rozhodnutí může městský úřad zrušit v případě, že odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.

Zvláštního příjemce lze ustanovit z těchto důvodů:

· kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
· kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat
· nemůže-li oprávněný výplatu přijímat (zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu)

Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě

· že příjemce důchodu je schopen podpisu (ze zdravotního důvodu však není schopen osobně převzít důchod na poště)
· pokud příjemce důchodu není schopen podpisu
. pokud příjemce není schopen nakládat s dávkou důchodového pojištění

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění pro Město Frýdlant vyřizuje Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče:

Bc. Aleš Cerman, ales.cerman@mu-frydlant.cz, telefon 488 886 705

Budova B, přízemí, kancelář č. 5

Po a St: 08:00 – 12: 00 12:30 – 17:00 (úřední hodiny)
Út a Čt: 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Pá:   08:00 – 12:00 12:30 – 13:00

S žadatelem i příjemcem dávky důchodového pojištění je zahájeno řízení z moci úřední. Pokud příjemce dávky není schopen podpisu nebo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen jednat ve správním řízení, je nutné ustanovit opatrovníka pro správní řízení z důvodu hájení práv oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.

Potřebné doklady k vyřízení:

· občanský průkaz žadatele
· občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění
· oznámení o výši důchodu nebo jiný doklad prokazující výplatu důchodové dávky

S žadatelem a oprávněným příjemcem je zahájeno správní řízení. Oprávněná úřední osoba následně provede sociální šetření v přirozeném prostředí klienta, zjišťuje podstatné informace k vydání rozhodnutí.

Po vydání rozhodnutí a následně po nabytí právní moci se rozhodnutí zasílá na Českou správu sociálního zabezpečení Praha, která zajistí zasílání důchodové dávky k zvláštnímu příjemci důchodu (do 3 měsíců).

Lhůta pro vyřízení: bezodkladně, případně do 30 dnů

Poplatek za vyřízení: bez poplatku


[1] §118 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění platných předpisů

31.10.2012 10:40:55 - aktualizováno 10.1.2017 8:42:43 | přečteno 2665x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load