ENDEFRRUPLNLSPIT

Rozvod manželství

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

  

Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popř. střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Upravit poměry k dítěti lze i pro dobu před rozvodem manželství a také v případě ukončení družského poměru, z něhož se dítě narodilo. Podmínkou takové úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost (nehospodaří spolu).

Do pravomocného rozhodnutí soudu, tj. do doby, než bude určeno, komu z rodičů je dítě svěřeno do péče, mají oba rodiče vůči nezletilému dítěti stejná práva a povinnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodič, zákonný zástupce, opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Vzniklou rozvodovou situaci v rodinách s nezletilými dětmi je možné konzultovat na oddělení sociálně-právní ochrany dětí našeho úřadu, kde je poskytováno bezplatné poradenství k uvedené problematice.
Podání návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem k okresnímu soudu, v jehož působnosti dítě pobývá.
Podání návrhu na rozvod manželství k okresnímu soudu, v jehož působnosti manželé společně žijí či žili.

Kde a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad, budova B – Bc. Jana Hýblová, přízemí, č. dveří 7, tel. 488 886 700
Městský úřad, budova B – Bc. Martina Cerhová, DiS. přízemí, č. dveří 6, tel. 488 886 703
Městský úřad, budova B – Bc. Jana Rázková, přízemí, č. dveří 6, tel. 488 886 701

21.4.2008 14:22:36 - aktualizováno 3.1.2017 15:30:11 | přečteno 3406x | Bc. Jana Hýblová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load