ENDEFRRUPLNLSPIT

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let.

Základní informace

Také na Portálu veřejné správy

Občanský průkaz (dále jen OP) je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let.

Od 1. ledna 2012 MŮŽE mít občanský průkaz i dítě mladší 15 let jako svůj doklad totožnosti, kterým se může prokazovat např. při cestách do zahraničí v rámci Evropské unie.

ikona souboruE-občanka - co to je a k čemu slouží


Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, žádá, předkládá doklady a OP přebírá opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.


Podmínky a postup řešení

Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na jeho území České republiky. Nově může mít OP i občan mladší 15 let.

S účinností od 01.07.2018 se zavedla nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty) a s kontaktním elektronickým čipem.
Od 2. srpna 2021 úřady nabírají žádosti o občanské průkazy s biometrickými prvky.

Žadatel nevyplňuje žádnou žádost – je pouze v informačního systému. Snímek obličeje, otisk prstu a podpis se pořizují též elektronicky ve fotokabince přímo v kanceláři – žádné fotografie od profesionálního ani jiného fotografa nelze použít

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů nebo pokud občan požaduje vydání zpoplatněného OP z jiného důvodu v době delší než je půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP (za poplatek 200,- Kč).

Do občanských průkazů se nezapisují údaje o dětech, manželovi/lce (partnerovi/ce), nezapisují se tituly ani údaj o omezení svéprávnosti. Dále záleží na zvážení občana, zda chce mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. 

Pro občana staršího 15 let se vydává OP s dobou platnosti 10 let, pro občana staršího 70 let s dobou platnosti 35 let a OP vydaný pro občana mladšího 15 let platí 5 let.


Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

• Městský úřad Frýdlant, budova „B“ – ul. Havlíčkova 48, 1. patro, kancelář č. 15

Zlata Mauerová, Jitka Melicharová

• telefonní kontakt: 488 886 503; 488 886 504

• pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, polední přestávka 12:00-12:30

• pátek dle rezervačního systému  8:00 - 11:45 hodin, více informací a možnost se objednat naleznete na stránkách města Frýdlant: zde 


Žádost o OP lze podat též prostřednictvím:

- obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR,
- úřadů městských částí Praha,
- magistrátů na území ČR,

- na ministerstvu vnitra (jen v případě podání žádosti ve zkrácené lhůtě).


Převzetí OP u jiného úřadu, který občan uvedl v žádosti, podléhá poplatku 100,- Kč (kromě převzetí OP vyhotoveného do 24 hod. a do 5 pracovních dnů na ministerstvu vnitra – převzetí na ministerstvu vnitra je zpoplatněno zvláštními správními poplatky).


Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Nejčastější důvody podání žádosti o nový OP:

1) Končící platnost dosavadního OP

Zažádat o nový OP je možné 6 měsíců před uplynutím platnosti OP, nejdéle však 15 prac. dnů po jeho uplynutí.

• Nutné osobně předložit:

- dosavadní OP.


 2) Změna trvalého pobytu

Nejprve je zapotřebí změnu adresy trvalého pobytu provést a až poté zažádat o nový OP. To znamená nejdříve se dostavit na obecní úřad té obce, do které se občan přihlašuje – obec provede změnu a k platnému OP vydá žluté potvrzení o změně. Teprve potom je možné pořídit žádost o nový OP, která by měla být podána nejpozději do 15 prac. dnů od data změny.

Pozor – žádost o nový OP nelze někdy z technických důvodů podat v týž den, kdy byla změna pobytu provedena (!) - změna se ještě nestačila zanést do celorepublikového systému.

• Nutné osobně předložit:

- platný OP + žluté potvrzení o změně trvalého pobytu 
- nemůže-li občan předložit OP, je povinen prokázat totožnost (např. cestovním pasem) 

3) Ztráta/odcizení OP

• Nutné osobně předložit:

- potvrzení o občanském průkazu (bylo-li vydáno, od 02. srpna 2021 se totiž taková potvrzení již nevydávají!)
- prokázat totožnost (originál rodného listu, případně platný cestovní pas)
- vyplněný úřední záznam (k dispozici na chodbě či v kanceláři)
- 200,- je správní poplatek
- jedná-li se o opakované neuchránění OP před ztrátou/odcizením/poškozením, bude uložena i  bloková pokuta (až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení pak až do 10.000 Kč)  

4) Poškození OP

• Nutné osobně předložit:

- poškozený OP
- pokud má platný cest. pas, je výhodou, když jej předloží
- vyplněný úřední záznam (k dispozici na chodbě či v kanceláři)
- 200,- Kč je správní poplatek
- jedná-li se o opakované neuchránění OP před poškozením/ztrátou/odcizením, bude uložena i bloková pokuta až do výše 1.000 Kč (ve správním  řízení až do 10 tis. Kč)

 

5) Změna rodinného stavu (sňatek/rozvod/ovdovění)

- žádost o nový OP by měla být pořízena nejpozději do 15 prac. dnů od data změny


Sňatek: 

• Nutné osobně předložit:

- platný OP
- žádné potvrzení o změně stavu se od 02. srpna již nevydává, jen se stříhá roh dokladu
- oddací list (originál)

Rozvod:

• Nutné osobně předložit:

- platný OP
- originální rozsudek o rozvodu manželství – musí mít na přední straně razítko s datem o nabytí právní moci (jinak není rozsudek pravomocný)


Ovdovění:

• Nutné osobně předložit:

- platný OP
- úmrtní list manžela/ky (originál)

6) První  OP - občan po dovršení věku 15 let

- pořízení OP je povinné
- s platností na 10 let

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Pokud je žádost podána výrazně dlouho po dovršení 15 let věku, lze uložit pokutu až do výše 15.000 Kč.

Doporučujeme však zažádat nejdříve v den dovršení 15 let (žádá už patnáctiletý občan, přijde se svým rodným listem a případně s cestovním pasem). Pokud se zažádá před dovršením 15 let, mohl by OP z výroby vzejít jako „dětský“, musel by být při vyzvednutí dle zákona doplácen (100 Kč) a jeho platnost by byla jen 5 let (viz níže bod č. 7 „dětský OP“). 

Žádá-li tedy občan v době těsně před dovršením 15 let, vyřizuje žádost spolu se zákonným zástupcem, který předloží též svůj platný doklad totožnosti.

• Nutné osobně předložit:

- občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, který je podání žádosti přítomen
- rodný list dítěte (originál)
- pokud má dítě platný cest. pas, je výhodou, když jej bude mít s sebou


7) Dětský  OP  - občan před dovršením věku 15 let vyřizuje žádost spolu se zákonným zástupcem

- pořízení je nepovinné 
- platnost OP na 5 let 
- zhotovený OP převezme zák. zástupce, pokud v době převzetí OP je dítě ještě mladší 15 let, jinak si vyzvedne občan svůj OP již sám

• Nutné osobně předložit:

- platný OP nebo cest. pas zákonného zástupce
- rodný list dítěte (originál)
- pokud má platný cest. pas, je výhodou, když jej předloží
- 100 Kč správní poplatek


8) Zapsání titulu od 02. srpna 2021 již není možné


Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne:

- kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
- kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu
- kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození občanského průkazu
- obdržení oddacího listu
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- obdržení úmrtního listu manžela/manželky
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o uložení zákazu pobytu
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
- nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby občana

POZOR, POZOR! ZÁVAŽNÁ NOVINKA u dokladů vydaných po 02. srpnu 2021! Po uplynutí 45 dnů po změně údajů v OP se tento stává AUTOMATICKY NEPLATNÝM!!!


Poplatky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů

Občan starší 15 let - zdarma
Občan mladší 15 let - 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 24 hodin v pracovních dnech

Občan starší 15 let - 500 (ORP) + 500 (MV) Kč

Občan mladší 15 let - 250 (ORP) + 250 (MV) Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let - 250 (ORP) + 250 (MV) Kč nebo 500 (ORP) Kč
Občan mladší 15 let – 200 (ORP) + 100 (MV) Kč nebo 300 (ORP) Kč

Právní předpisy, podle kterých je postupováno:

Právní předpisy, podle kterých je postupováno:

- zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška 281/2021 Sb. 
k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
- vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu,
- vyhláška č. 107/2018 Sb. - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17.7.2008 13:35:43 - aktualizováno 16.6.2022 12:08:48 | přečteno 25142x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load