ENDEFRRUPLNLSPIT

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně a platí ho držitel psa (fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.) Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. Finanční odbor vede evidenci psů, provádí přihlášení a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Název a popis situace

Místní poplatek ze psů

Základní informace

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně a platí ho držitel psa (fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky). Finanční odbor vede evidenci psů, provádí přihlášení a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má místo trvalého pobytu nebo sídlo ve Frýdlantě.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel psa (poplatník) přihlašuje a odhlašuje psa osobně na finančním odboru MěÚ Frýdlant.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Dále je povinen při plnění své ohlašovací povinnosti sdělit správci poplatku své jméno (název), bydliště (sídlo organizace), datum narození (IČO), fyzická osoba zaměstnavatele, právnická osoba číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. Dále pak další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. Podle sdělených údajů bude poplatníkovi vyměřen místní poplatek.

Jestliže přestal být poplatník držitelem psa, nebo změnil místo trvalého pobytu, prokáže tuto skutečnost na finančním odboru MěÚ Frýdlant.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, Budova radnice, 1. patro - odbor finanční, Lenka Andrea Kuchtová, tel. 488 886 405, Po a St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Pro přihlášení psa :

- platný občanský průkaz držitele psa, právnická osoba též výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců),
- poživatel důchodu důchodový výměr.
- osoba se zdravotním postižením průkaz ZTP, ZTP/P

Pro odhlášení psa : formulář - odhlášení (2022) ikona souboruzde

- potvrzení o utracení, úhynu psa, o přestěhování majitele psa.
- evidenční známku k vrácení

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - ikona souboruzde

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář v elektronické podobě (r. 2022) přihlášení  - ikona souboruzde

Poplatky

Sazba poplatků ročně :

1) za prvního psa 1000 Kč

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500 Kč

3) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Úleva se poskytuje držiteli psa s trvalým pobytem v rodinném domě, kdy se poplatek za prvního psa snižuje o 800 Kč a za druhého a každého dalšího psa o 1200 Kč. Úleva se dále poskytuje držiteli psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, kdy se poplatek za prvního psa snižuje o 800 Kč a za druhého a každého dalšího psa o 1200 Kč.

Od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je :

(1) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
(2) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
(3) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
(4) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(5) Město Frýdlant a organizace, jejichž je zřizovatelem

Splatnost poplatku :

- do 31. 3. každého roku, nečiní-li více než 400 Kč
- do 31. 3. a 30. 9. každého roku ve dvou splátkách, činí-li více než 400 Kč

Nejčastější dotazy

Jak a kdy odhlásit psa z evidence?

Když poplatník přestane být držitelem psa (předání jinému držiteli, uhynutí, zaběhnutí psa) nebo se odstěhuje z městské části, je potřeba písemně psa do 15 dnů odhlásit u správce poplatku, tzn. sdělit kdo, z jakého důvodu a k jakému datu psa odhlašuje, aby mohla být ukončena poplatková povinnost.

Jaké sankce hrozí, když držitel psa nesplní ohlašovací povinnost?

Správce poplatku vyměří poplatek sám platebním výměrem pomocí pomůcek a dále má možnost uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

Je povinnost, aby byl pes opatřen evidenční známkou a hrozí nějaké sankce?

Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku. Povinnost opatřit psa evidenční známkou není právním předpisem stanovena, a proto nehrozí sankce. Při ztrátě nebo znehodnocení evidenční známky si lze vyzvednout novou známku u správce poplatku.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 04/2019 o místním poplatku ze psů.
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění.

21.4.2008 14:42:22 - aktualizováno 26.4.2022 14:02:31 | přečteno 7222x | Jitka Rožková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load