ENDEFRRUPLNLSPIT

Místní poplatek z pobytu

Jedná se o agendu týkající se výběru místního poplatku od poskytovatelů ubytovacích služeb na území města Frýdlantu.

Název a popis situace

Místní poplatek z pobytu

Formuláře :

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - registrace od r. 2022 - ikona souboruzde

- Odvod místního poplatku z pobytu - od r. 2022 -  ikona souboruzde  

- Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - ikona souboruzde 

Základní informace

Jedná se o agendu týkající se výběru místního poplatku od poskytovatelů ubytovacích služeb na území města Frýdlantu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku z pobytu jedná osobně plátce poplatku, kterým je ubytovatel. Může jím být fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla nebo jím zmocněná osoba.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do15 dnů od zahájení této činnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, Budova radnice, 1. patro - odbor finanční, Lenka Andrea Kuchtová , tel. 488 886 405, Po a St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Po a St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit:

- své plné jméno nebo název organizace
- bydliště (sídlo organizace)
- rodné číslo, případně IČ
- podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky
- umístění ubytovacího zařízení

Poplatky

Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý  započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a)  nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b)  mladší 18 let

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

  1.  hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
  2.  nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci1 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 2

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů každého následujícího kalendářního čtvrtletí běžného roku.

Nejčastější dotazy

Kdo platí poplatek?

Poplatek platí ubytovaná osoba svému ubytovateli, který jej odvede na účet Města Frýdlant.

______________________________________________________________

1 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

2 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

ikona souboru

Obecně závazná vyhláška města č. 03/2021,

o místním poplatku z pobytu

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění.

24.4.2008 14:32:43 - aktualizováno 26.4.2022 14:04:15 | přečteno 3354x | Jitka Rožková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load