ENDEFRRUPLNLSPIT

Změna jména a/nebo příjmení

Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

Základní informace

Jméno nebo příjmení lze změnit osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat:

 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte - občana České republiky

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

  Podmínky a postup řešení

 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod

 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem

 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého

  Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

  Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17
  Ivana Sitzberger
  , 488 886 502, Pondělí, Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR

 • u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu

 • Úřad městské části Praha 1, pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není

 

 

 

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

Na úřadě předložíte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele

 • rodné číslo

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte

 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil

 • jméno nebo příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li změna příjmení i na tyto osoby

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte

 • odůvodnění

  K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)

 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR)

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, není-li souhlas činěn před úřadem, který o změně rozhoduje, musí být podpis úředně ověřen

  Formuláře, které se vztahují k této situaci

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Poplatky

  Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

  Žadatel zaplatí poplatek 100,- Kč

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného

 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (příjmení nejblíže přecházející nebo rodné)

 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

  Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000,- Kč.

  Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že opět přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

  Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu a ostatních

 

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky a jak se uplatňují

 • V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

15.3.2019 14:16:00 | přečteno 1136x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load