ENDEFRRUPLNLSPIT

Úmrtí

Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí občana - úmrtní list

Základní informace

Informace k vyřízení úmrtního listu

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Členové rodiny zemřelé osoby (manžel/ka, rodiče, děti, vnuci, pravnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci.

 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 • Fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem jeho pohřbu.

  Podmínky a postup řešení

  Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela.

  Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

  Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17
  Ivana Sitzberger, 488 886 502, Pondělí, Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

  Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

 • Občanský průkaz zemřelého

 • Objednávku (fakturu) pohřbu z Pohřební služby

 • Doklad totožnosti obstaravatele pohřbu

 • S sebou můžete dále přinést (není nutné): rodný, případně oddací list zemřelého, kartu zdravotní pojišťovny zemřelého, občanský průkaz pozůstalého manžela

  Formuláře, které se vztahují k této situaci

  Žádné formuláře nejsou předepsané.

  Poplatky

 • Vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku

 • Duplikát úmrtního listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při vydání duplikátu).

 

Lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů po obdržení Listu o prohlídce zemřelého od zdravotnického zařízení nebo lékaře, zpravidla je úmrtní list pozůstalým vystaven na počkání, po předložení potřebných dokladů
 • Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně, je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Výměna občanského průkazu pozůstalého manžela,
 • Vdovský (vdovecký), sirotčí důchod – Okresní správa sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele,
 • Pozůstalost – notář pověřený příslušným soudem v místě trvalého bydliště zemřelého, kontaktuje příbuzné, případně obstaravatele pohřbu, písemnou pozvánkou.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


15.3.2019 14:08:13 - aktualizováno 23.1.2020 7:47:41 | přečteno 2371x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load