ENDEFRRUPLNLSPIT

Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy

Název a popis situace

Vydávání matričního dokladu - duplikátu, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovného výpisu z matriční knihy

Základní informace

Duplikáty matričních dokladů (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) vydá matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se žádá, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

 

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob

 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,

 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

   

 • V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

   

 • Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

   

 • Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče9a) rodný list fyzické osoby9b) umístěné v těchto zařízeních.

   

 • Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

   

 • Doslovný výpis z matriční knihy se vydává:

  • fyzické osobě uvedené v odstavci 1 písmeno a),

  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.

 • Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c) a d) nebo odstavci 5 o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

  Podmínky a postup řešení

   

  Duplikáty matričních dokladů jsou vystavovány na základě písemné žádosti a zasílány doporučenou poštou do vlastních rukou, nebo po prokázání totožnosti a právního zájmu žadatele vydávány přímo žadateli na matričním úřadu.

  Písemnou žádost podává žadatel na předepsaném tiskopise, nebo individuální žádostí, která musí obsahovat: údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště případně adresu pro doručování, oprávněnost zájmu) a dále jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, a dále datum a místo matriční události.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17
Ivana Sitzberger
, 488 886 502, Pondělí, Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou

 • doklad totožnosti,

 • matriční doklad, případně jinou veřejnou listinu, ze které bude zřejmé, že matriční doklad, který požaduje, se týká členů rodiny nebo sourozenců, nebo kterou prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti o vystavení matričního dokladu získáte na MěÚ Frýdlant budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 12

Poplatky

 • vydání stejnopisu (duplikátu) matričního dokladu činí 100,- Kč v hotovosti

 • nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 20,- Kč

 • za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 15,- Kč za první stránku, a 5,- Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače.

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


15.3.2019 14:01:40 - aktualizováno 18.5.2021 10:49:02 | přečteno 2857x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load