ENDEFRRUPLNLSPIT

Manželství

Pojmenování (název) životní situace

Uzavření manželství

Základní informace k životní situaci

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení životní situace

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,

 • starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,

 • primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před:

 • osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 

Na které instituci životní situaci řešit

 • Městský úřad Frýdlant

 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

 • Městský úřad Frýdlant, budova B, odbor kanceláře úřadu, matrika, 1. patro, číslo dveří 17
  Ivana Sitzberger
  , 488 886 502, pondělí, středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

   

 • Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím domluvte místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

 

Doklady potřebné k uzavření manželství:

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

  Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

   

  Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a který má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady (§33), nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a o osobním stavu musí být vydán státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

   

  Dle §35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list,

 • doklad o státním občanství

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince

 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem

 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli matriční úřad.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona Občanského zákoníku pro uzavření manželství před orgánem církve nebo náboženské společnosti. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě povolení krajského úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Poplatky

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

Kč 3000

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

Kč 2000

 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

Kč 1000

 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

Kč 500

 

Další informační zdroje a související právní předpisy k této situaci

Související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


15.3.2019 14:11:47 - aktualizováno 14.6.2021 9:35:27 | přečteno 2474x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load