ENDEFRRUPLNLSPIT

Životní situace = Co dělat, když potřebuji vyřídit ...

Níže si můžete přečíst nejnovější nebo aktualizované články, které vám pomohou se zorientovat v různých životních situacích.

Hlavně však využívejte menu po levé straně.

Občan na úřadě: Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách popisuje řešení životních situací, které patří do jeho působnosti.

Je možné a velmi šikovné využít Portál veřejné správy, kde najdete spoustu užitečných informací.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let.
17.7.2008 13:35:43 - aktualizováno 16.6.2022 12:08:48 | přečteno 25024x | Roman Műller | Celý článek
 

Místní poplatek z pobytu

Jedná se o agendu týkající se výběru místního poplatku od poskytovatelů ubytovacích služeb na území města Frýdlantu.
24.4.2008 14:32:43 - aktualizováno 26.4.2022 14:04:15 | přečteno 3339x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně a platí ho držitel psa (fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.) Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. Finanční odbor vede evidenci psů, provádí přihlášení a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.
21.4.2008 14:42:22 - aktualizováno 26.4.2022 14:02:31 | přečteno 7195x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Manželství

15.3.2019 14:11:47 - aktualizováno 14.6.2021 9:35:27 | přečteno 5988x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy

15.3.2019 14:01:40 - aktualizováno 18.5.2021 10:49:02 | přečteno 2863x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydávají orgány veřejné správy podle § 9 odst. 1 na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému.
19.5.2008 11:37:35 - aktualizováno 22.6.2020 14:30:25 | přečteno 3369x | malkova | Celý článek
 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).
19.5.2008 11:39:22 - aktualizováno 22.6.2020 14:28:01 | přečteno 7819x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Reklamace zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
20.6.2008 10:33:59 - aktualizováno 22.6.2020 14:27:35 | přečteno 3570x | malkova | Celý článek
 

Podnět na jednání podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.
20.6.2008 10:36:28 - aktualizováno 22.6.2020 14:26:38 | přečteno 6334x | malkova | Celý článek
 

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
1.8.2008 8:49:30 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:59 | přečteno 3457x | malkova | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load