ENDEFRRUPLNLSPIT

Životní situace = Co dělat, když potřebuji vyřídit ...

Níže si můžete přečíst nejnovější nebo aktualizované články, které vám pomohou se zorientovat v různých životních situacích.

Hlavně však využívejte menu po levé straně.

Občan na úřadě: Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách popisuje řešení životních situací, které patří do jeho působnosti.

Je možné a velmi šikovné využít Portál veřejné správy, kde najdete spoustu užitečných informací.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let.
17.7.2008 13:35:43 - aktualizováno 10.8.2021 10:58:51 | přečteno 12214x | Roman Műller | Celý článek
 

Manželství

15.3.2019 14:11:47 - aktualizováno 14.6.2021 9:35:27 | přečteno 2321x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy

15.3.2019 14:01:40 - aktualizováno 18.5.2021 10:49:02 | přečteno 1108x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydávají orgány veřejné správy podle § 9 odst. 1 na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému.
19.5.2008 11:37:35 - aktualizováno 22.6.2020 14:30:25 | přečteno 2818x | malkova | Celý článek
 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).
19.5.2008 11:39:22 - aktualizováno 22.6.2020 14:28:01 | přečteno 5759x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Reklamace zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
20.6.2008 10:33:59 - aktualizováno 22.6.2020 14:27:35 | přečteno 3194x | malkova | Celý článek
 

Podnět na jednání podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.
20.6.2008 10:36:28 - aktualizováno 22.6.2020 14:26:38 | přečteno 3461x | malkova | Celý článek
 

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
1.8.2008 8:49:30 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:59 | přečteno 3060x | malkova | Celý článek
 

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušen

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
1.8.2008 8:46:50 - aktualizováno 22.6.2020 14:25:07 | přečteno 2700x | malkova | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. 
1.8.2008 8:41:49 - aktualizováno 22.6.2020 14:24:12 | přečteno 3536x | malkova | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load