ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení z 28. veřejného zasedání zastupitelstva města - 13. 8. 2018

USNESENÍ 28. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. srpna 2018

Usnesení č. 543/2018

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2019, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 544/2018

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 15-17/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 6.522.971,12 Kč dle předložené tabulky, které v rámci svých pravomocí schválila rada města.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 1.000.000,00 Kč dle předložené tabulky.

 

Usnesení č. 545/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 3.347.070,40 Kč dle předložené tabulky.

 

Usnesení č. 546/2018

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí možnosti podpory dotačních prostředků z IROP a OPŽP na „Stavební úpravy a modernizaci speciální školy v Husově ulici, Frýdlant“.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi a investičnímu oddělení zahájit projekční přípravu a přípravu všech podkladů nutných k žádosti do IROP a OPŽP na projekt „Stavební úpravy a modernizace speciální školy v Husově ulici, Frýdlant“.

 

Usnesení č. 547/2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracování technické studie, souhlasí s navrženým způsobem majetkového vyrovnání s vlastníky pozemků, které jsou předmětem administrativního a následně realizačního zajištění akce „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ a pověřuje starostu ve vyjednávání s účastníky řízení.

 

Usnesení č. 548/2018

1. Zastupitelstvo města Frýdlant schvaluje aktualizovaný projekt „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice“ v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – II. etapa“ do programu „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích“.

2. Zastupitelstvo města Frýdlant schvaluje podání žádosti o dotaci na SFRB ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – II. etapa“ do programu „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích“, včetně finanční spoluúčasti žadatele ve výši minimálně 5.834.159,- Kč vč. DPH ze způsobilých nákladů a 284.910,57 Kč vč. DPH z nezpůsobilých nákladů na dofinancování projektu.

Usnesení č. 549/2018

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis EUC a.s. o chodu Nemocnice Frýdlant s.r.o. od 1. 1. 2019.
2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi a místostarostovi jednat s EUC a.s., Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec a.s. o možných podmínkách převzetí společnosti, péče a smluvní ukončení nájemní smlouvy.

Usnesení č. 550/2018

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o petici občanů z Děkanské a Tkalcovské ulice.
2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi učinit kroky k vytvoření obecně závazné vyhlášky na rušení nočního klidu v Děkanské, Tkalcovské a Kostelní ulici a areál u kostela.  


Frýdlant 18. 8. 2018                                                                                                 

Ing. Dan Ramzer
starosta města


Ověřovatelé:

Jiří Stodůlka 
Ing. Jana Dachsová

 

17.8.2018 8:00:22 | přečteno 302x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load