ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města - 17. 12. 2014

U S N E S E N Í
2. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 17. prosince 2014

Usnesení č. 10/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Frýdlant pro funkční období 2014 - 2018 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 11/2014

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, ve výši 450.000,- Kč dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v předložených tabulkách, které dle svých kompetencí schválila rada města.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 tis. Kč pro HC Frýdlant na základě předložené žádosti č. 41.

Usnesení č. 13/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 36-42/2014 dle předložené tabulky, která v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 14/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 44 - 47/2014 dle předložené tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 15/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 43, 48/2014 dle předložené tabulky v celkové částce příjmů i výdajů 4.652.444,79 Kč.

Usnesení č. 16/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 49/2014 dle tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 17/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 50/2014 dle předložené tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 18/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 51-53/2014 dle předložené tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 19/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 54/2014 dle tabulky, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 20/2014

Zastupitelstvo města schvaluje statut sociálního fondu pro rok 2015 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 21/2014

1. Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí doporučení finančního výboru ze dne 1. 12. 2014.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria města Frýdlant na rok 2015 dle předloženého návrhu v nejvyšším členění rozpočtové skladby.

Celkové rozpočtové provizorium

0

Daňové příjmy  - třída 1

84 408

Nedaňové příjmy – třída 2

16 348

Kapitálové příjmy – třída 3

3 400

Dotace – třída 4

16 851

Financování - příjmy - přijatý úvěr – třída 8

2 770

Běžné výdaje – třída 5

100 757

Kapitálové výdaje – třída 6

10 451

Financování - splátky jistin úvěrů – třída 8

12 472

SCHODEK/PŘEBYTEK  rozpočtu roku (vč. čerpaného úvěru)

97

Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města Frýdlant a čerpáním úvěru. 

Součástí návrhu rozpočtu budou některé další výdaje, které byly součástí rozpočtu r. 2014 a nebyly realizované.

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace.

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2016 – 2020 dle přiloženého materiálu. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány. 

Usnesení č. 22/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 23/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 68/5 o výměře 14 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Rudolfa Pujmana, Havlíčkova 280, Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 24/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 73/4 o výměře 2278 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví pana Jana Rejlka, Na Pískovně 667/44, Liberec za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 25/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 941/5 o výměře 1210 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Heleny Celbové, Družstevní 1300, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 26/2014

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu k doložení kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2015 k objektu čp. 4036, k. ú. Frýdlant, kterým je podmíněn převod částí pozemků p. č. 3333 a p. č. 3334, k. ú. Frýdlant ve prospěch manželů Martina a Jany Sinkevičových, Václavice 320, Hrádek nad Nisou. Pozemky se nacházejí v ulici Jizerská, Frýdlant.

Usnesení č. 27/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 996/1 o výměře 247 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Marie Severýnové, Hálkova 1231, Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 28/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro prodej pozemků v majetku města Frýdlant dle předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2015.

Usnesení č. 29/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2015.

Usnesení č. 30/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1. 1. 2015.

Usnesení č. 31/2014

Zastupitelstvo města schvaluje výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města dle předloženého materiálu, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Částka pro členy zastupitelstva a rady města bude vyplácena v uvedené výši od 1. 1. 2015.

Usnesení č. 32/2014

Zastupitelstvo města, dle § 85, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč starostovi města Ing. Danu Ramzerovi. Finanční dar bude poskytnut do 31. 12. 2014.

Usnesení č. 33/2014

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu s názvem „Podpora terénní práce – Město Frýdlant“ dle předloženého materiálu, za předpokladu, že bude finančně podpořen z Úřady vlády ČR, Program Podpora terénní práce.

Usnesení č. 34/2014

Zastupitelstvo města neschvaluje financování podílu města na projektu Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko – CZ.1.02/1.3.00/14.23821 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 35/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu starosta a rady města o jednání se zástupci společnosti SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK a. s.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi dále jednat o případné koupi areálu pouze za předpokladu, že bude zajištěno nezávislé posouzení případné ekologické zátěže.

Usnesení č. 36/2014

Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o finanční prostředky na akci Vybudování doprovodné infrastruktury CR na p. p. č. 873 u cyklotrasy č. 3059, v k. ú. Frýdlant“ v rámci vyhlášeného Národního programu podpory CR – podprogramu „Cestování dostupné všem“ a souhlasí s její realizací za finanční podpory MMR.

Usnesení č. 37/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 38/2014

Zastupitelstvo města volí za členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant paní Janu Burgrovou.

Usnesení č. 39/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant k vytvoření 10 mil. Kč rezervy v rozpočtu města Frýdlant.

Usnesení č. 40/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o volbě zástupců do Školské rady Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant.

Frýdlant, 19. 12. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Petra Jakubcová
Jaroslav Vančura

5.1.2015 10:33:33 | přečteno 655x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load