ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města 26.11.2014

U S N E S E N Í
Ustavující veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 26. listopadu 2014

Usnesení č. 1/2014


1. Zastupitelstvo města osvědčuje, že všichni přítomní zvolení členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  v platném znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Milana Drechslera, Jaroslava Vančuru

b) na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet členů rady města v tomto funkčním období ve výši 7 členů

c) funkci starosty bude vykonávat jeden uvolněný člen zastupitelstva města a funkci místostarosty bude vykonávat jeden uvolněný člen zastupitelstva města

d) volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

3. Zastupitelstvo města volí:

a) volební komisi ve složení:

předseda: MUDr. Miloslav Ferles

členové: Martin Budzel, Luděk Folda, David Šárka, DiS., Ing. Petr Stodola

návrhovou komisi ve složení: Ing. Hana Vidnerová, Ing. Petr Beran a pí Regina Loudová

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce starosty a člena rady města pana Ing. Dana Ramzera

c) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění do funkce uvolněného místostarosty - statutárního zástupce a člena rady města pana Jiřího Stodůlku

d) další členy rady města: p. Jaroslava Vančuru, pí Reginu Loudovou, Mgr. Lucii Dušánkovou, Ing. Petra Berana a MUDr. Roksolanu Sobotovou

e) předsedu finančního výboru: Ing. Hanu Vidnerovou 

a členy finančního výboru ve složení: Petra Jakubcová, Martin Tobiška, David Šárka, DiS., Ing. Jana Dachsová, Lukáš Procházka, DiS., MUDr. Roksolana Sobotová, Jiří Mikoláš a Bc.Jitka Koutníková

f) předsedu kontrolního výboru: Marka Sekáče

a členy kontrolního výboru ve složení: Josef Kocek, Ing.Josef Skřivánek, Eva Kašíková, Evžen Cirkl, Ing. Petra Litošová, MUDr. Šárka Pokorná a Miroslav Burgr

g) předsedu školského výboru: Ing. Petra Stodolu

a členy školského výboru ve složení: Mgr. Milan Drechsler, Dana Nejezchlebová, Bc. Milan Šubrt, Jan Židlický, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Lucie Dušánková, Mgr. Lucie Winklerová, M. A. a Ing. Dan Ramze

4. Zastupitelstvo města volí oddávající pro volební období 2014 – 2018 ve složení: MUDr. Miloslav Ferles, pí Regina Loudová, Mgr. Milan Drechsler, Ing. Petr Stodola a pí Petra Jakubcová. Starosta a místostarosta oddávají ze zákona.

Usnesení č. 2/2014

Zastupitelstvo města schvaluje zástupce města do Rady školy Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, příspěvková organizace ve složení: MVDr. Ladislav Hlávka, Ing. Petr Stodola a Bc. Milan Šubrt.

Usnesení č. 3/2014

Zastupitelstvo města schvaluje zástupce města do Rady školy Základní školy praktické a Základní školy speciální Frýdlant, příspěvková organizace a to paní Mgr. Lucii Dušánkovou.

Usnesení č. 4/2014

Zastupitelstvo města schvaluje výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve stávající výši, zpracované na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Tato částka pro členy zastupitelstva a rady města bude vyplácena v uvedené výši od 1. 12. 2014 do schválení nových odměn na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5/2014

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e člena zastupitelstva pana Jiřího Stodůlku, narozeného dne 19. 8. 1966 a jako náhradníka pana Ing. Dana Ramzera, narozeného 12. 8. 1969, zastupováním obce na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2018 a u k l á d á starostovi města panu Ing. Danu Ramzerovi zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva města.

Usnesení č. 6/2014

Zastupitelstvo města n a v r h u j e   členem Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pana Zdeňka Průšu, narozeného 22. 10. 1976, trvale bytem Míru 273, 464 01 Frýdlant, jako zástupce Města Frýdlant v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. podpořit.

Usnesení č. 7/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 3140/1, 3267, 3287, 3457, 3374, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – odkanalizování lokality Hág“ (uložení jednotné kanalizace do komunikace a mostní konstrukce ve správě Krajské správy silnic LK). Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 71.148,- Kč vč. DPH.

Ve Frýdlantu dne 3.12. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Mgr. Milan Drechsler
Jaroslav Vančura

12.12.2014 8:26:34 | přečteno 865x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load