ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 32. veřejného zasedání zastupitelstva města - 24. 9. 2014

U S N E S E N Í

32. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 24. září 2014

Usnesení č. 536/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Akční plán na rok 2015 Komunitního plánu města Frýdlant pro léta 2015-2020 (AP KPMF) dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 537/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 8. 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 538/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 29, 31, 33, 34/2014 dle předložené tabulky, která dle svých kompetencí schválila rada města.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 30, 32/2014 dle předložené tabulky v celkové částce příjmů i výdajů 2.745.497,90 Kč.

Usnesení č. 539/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 35/2014 dle  předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 100.000,00 Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 540/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Frýdlant k 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 541/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotací v jednotlivých případech do 50 tis. Kč, v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v předložené tabulce, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 542/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 71/2014 ze dne 26. 5. 2014 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant subjektu Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 543/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení pohledávek dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 544/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 545/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2398/8 o výměře cca 26 m2 a části p. p. č. 2407/5 o výměře cca 120 m2, vše k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. 

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 546/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 68/4 o výměře 14 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 547/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1586 o výměře cca 400 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 548/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o vynaložených nákladech na vyrovnání investice za zřízení bytové jednotky v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant.

Usnesení č. 549/2014

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant v majetku města za část pozemku p. č. 1472/5 o výměře cca 90 m2, k. ú. Frýdlant. Cena za rozdílnou výměru se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada rozdílné výměry ze strany pana Klingera před podpisem kupní smlouvy

- úhrada rozdílné výměry ze strany města do 15-ti dnů po zápisu v KN

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí obě strany

  polovinou

- daň z nabytí nemovitosti uhradí každý ze svého převodu

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

Usnesení č. 550/2014

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 361/4 o výměře 166 m2, p. č. 591 o výměře 804 m2, p. č. 652/1 o výměře 2221 m2, vše k. ú. Frýdlant do majetku Města Frýdlantu z vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti hradí prodávající

Usnesení č. 551/2014

1) Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 819/2 o výměře cca 1000 m2,   k. ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

2) Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 819/2 o výměře cca 2300 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 552/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 95/4 o výměře cca 140 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu  do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny do 15-ti dnů od provedení vkladu do KN

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 553/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zápis z 14 jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant dne 4. června 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 554/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o kontrole veřejných zakázek města Frýdlant v roce 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 555/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

 

27.10.2014 10:07:37 | přečteno 436x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load