ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 30. veřejného zasedání zastupitelstva města - 18. 6. 2014

U S N E S E N Í
30. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. června 2014

Usnesení č. 484/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účetní závěrku města Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 485/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 30. 4. 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 486/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu města Frýdlant dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 487/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí revolvingového úvěru dle předložené nabídky Českou spořitelnou, a. s. ve výši 10 mil. Kč. Zároveň pověřuje 1.místostarostu podpisem smlouvy o úvěru mezi Městem Frýdlant a Českou spořitelnou, a. s. dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 488/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 161.507,- Kč a výdajů 184.299,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 489/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11/2014  dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 307.339,- Kč a výdajů 239.339,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 490/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 638.240,- Kč a výdajů 760.125,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 491/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14, 15/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 422.749,- Kč a výdajů 709.749,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 492/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.000.000,- Kč.

Usnesení č. 493/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.777.000,- Kč.

Usnesení č. 494/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 640.000,- Kč a výdajů 840.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování) bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 495/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů (čerpání rev. úvěru) 10.251.000,- Kč a výdajů 10.936.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování 8115) bude hrazen ve výši 650 tis. Kč z rezervy na účtu a 35 tis. ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 496/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2014 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 2.363.000,- Kč. Výdaje budou čerpány z rezervy na účtu.

Usnesení č. 497/2014

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje starostu města a vedoucí OF k jednání s Českou spořitelnou, a. s. o změně smluvních podmínek úvěrové smlouvy na pořízení ČOV ve smyslu celkového zlevnění – snížení úrokových sazeb.

Usnesení č. 498/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. o vývoji situace se vzdouváním kanalizace v ulicích Míru, Raisova a Mezibranská, Frýdlant.

Usnesení č. 499/2014

Zastupitelstvo města žádá zástupce města Frýdlant Bc. Stanislava Kvapila, aby byl projednán v dozorčí radě princip zhodnocování, oprav a investic do vodárenského majetku mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a městy a obcemi.

Usnesení č. 500/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí SMRK za r. 2013, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK provedenou firmou O-Consult, s.r.o. dle zákona č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 501/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet DSO MIKROREGINU FRÝDLANTSKO za r. 2013, jakož i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb.

Usnesení č. 502/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 282.300,- Kč a uzavření smlouvy o dotaci z rozpočtu Města Frýdlant se společností Nemocnice Frýdlant s.r.o. na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění financování ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Frýdlantska dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 503/2014

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace společnosti AB Studio na financování Letní jazzové dílny v srpnu 2014 ve výši 300.000,- Kč, Zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí této dotace dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 504/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení investiční dotace o 1 mil. Kč pro HC Frýdlant, zároveň schvaluje návrhy dodatků č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční podpory (de minimis) a smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi Městem Frýdlant a HC FRÝDLANT a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků smluv.

Usnesení č. 505/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 506/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 68/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví paní Jaroslavy Kostlánové za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 507/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2640/8 o výměře 199 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jana Šebesty za cenu 100,- Kč/m2. Podmínkou prodeje je zajištění šíře komunikace 6 m po celé délce.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 508/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3189/2 o výměře 4 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 509/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 917/3 o výměře 56 m2, k. ú. Frýdlant do SJM Petra a Mirky Balášových za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 510/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 632 o výměře 700 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Davida Trechy  za cenu 750,- Kč/m2. 

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 511/2014

Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku p. č. 1922/2 o výměře 19 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha za cenu 2.470,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 512/2014

Zastupitelstvu město schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Frýdlant a Jaroslavem Klingerem  o zřízení služebnosti umístění stavby odvodnění a věcného břemene práva chůze, jízdy a oprav na pozemku p. č. 1472/2,  k. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 23.750,- Kč + DPH.

Podmínky převodu:

- úhrada ceny za zřízení služebnosti do 10-ti dnů od provedení vkladu smlouvy do KN

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí Město Frýdlant

Usnesení č. 513/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1319 o výměře cca 350 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Františka Hykyše za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 514/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 17 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant, s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant ze dne 6. 9. 1996 na pronájem areálu nemocnice, kterým se upravuje výše nájemného s účinností od 1.7.2014. Dodatek se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 Termín splnění do 18. 6. 2014.

Usnesení č. 515/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci č. 2387/ULB/2014, kterou se převádí nemovitá věc: pozemek parcela číslo 265, ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Frýdlantu.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí nabyvatel

- daň z nabytí nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 516/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 653/1, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – ul. Raisova, rekonstrukce inženýrských sítí“ (uložení jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu) s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 3.630,- Kč.

Usnesení č. 517/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 1230/3, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – ul. Hejnická, rekonstrukce kanalizace“ s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 1.210,- Kč,- Kč.

Usnesení č. 518/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p. p. č. 1342, k. ú. Frýdlant v rámci akce „Frýdlant – ul. Komenského, Frýdlant – chodníky a přechod pro chodce“ (uložení vedení veřejného osvětlení pro přechod pro chodce) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha. Výše úplaty za zřízení služebnosti činí 440,- Kč.

Usnesení č. 519/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 211/1 o výměře 318 m2, k. ú. Frýdlant, jehož součástí je stavba čp. 343 a část pozemku p. č. 182/46 o výměře cca 700 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví pana Jana Kříže, Kunratice 178, Frýdlant za cenu 1.815.000,- Kč.

Usnesení č. 520/2014

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s paní Lucií Lašákovou za zřízení bytové jednotky v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant ve výši  290.045,- Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem s odpočtem sníženého nájemného za dobu trvání nájemního vztahu s paní Lucií Lašákovou a manžely Cýrusovými. Podmínkou uzavření dohody o narovnání ze strany Města je uzavření nové nájemní smlouvy s manžely Cýrusovými s nájemným za byt I. kategorie s účinností od 1. 7. 2014.

Usnesení č. 521/2014

Zastupitelstvo města ukládá Bytovému hospodářství Frýdlant vypracovat novou nájemní smlouvu na pronájem bytové jednotky v čp. 343, ul. Školní, Frýdlant pronajatou manželům Cýrusovým podle platných předpisů s nájemným za I. kategorii a předložit radě města ke schválení.

Usnesení č. 522/2014

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančnímu a vedoucí odboru majetkosprávního na nejbližším jednání zastupitelstva města podat zprávu o daňovém, finančním a majetkoprávním dopadu v této záležitosti na technickém zhodnocení na nemovitosti čp. 343, ul. Školní, Frýdlant.

Usnesení č. 523/2014

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního uzavřít dohodu o narovnání s paní Lucií Lašákovou za zřízení bytové jednotky v objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant do 25. 6. 2014

Usnesení č. 524/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán města Frýdlant pro léta 2015-2020 (KPMF) dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu Akčního plánu na rok 2015 ke Komunitnímu plánu města Frýdlant. Termín splnění září 2014.

Usnesení č. 525/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Věry Dunajčíkové o výsledku zápisu do 1. ročníku základní školy, zápisu do mateřské školy a zateplení a výměně oken v MŠ Bělíkova a Sídlištní, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 526/2014

Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva města pana Jiřího Havla jako náhradníka pana Jaroslava Vančuru zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 24. června 2014 od 9:00 hodin v budově Obecního úřadu Habartice.

Usnesení č. 527/2014

Zastupitelstvu města po projednání nesouhlasí s pověřením člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti FinReal Liberec a. s. IČ 28714181, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 10:15 hodin v sídle společnosti.

Usnesení č. 528/2014

Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s pověřením člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti Autocentrum NORD, a. s. IČ 28714199, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 11:15 hodin v sídle společnosti.

Usnesení č. 529/2014

Zastupitelstvu města po projednání nesouhlasí s pověřením člena zastupitelstva města zastupováním města na jednání řádné valné hromady společnosti ČSAD Liberec a. s. IČ 25045504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06 která se bude konat dne 27. června 2014 od 9:15 hodin v sídle společnosti.

Usnesení č. 530/2014

Zastupitelstvo města stanovuje pro volební období 2014-2018 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 67, 21 členů Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu

Usnesení č. 531/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 532/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí studii optimalizace parkovacích ploch v ulicích Březová a Družstevní ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 533/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků p. č. 1230/2 o výměře 227 m2, p. č. 525 o výměře 877 m2, p. č. 473/1 o výměře 1999 m2, p. č. 1230/6 o výměře 158 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec do vlastnictví Města Frýdlantu na základě darovací smlouvy.

Frýdlant, 27. 6. 2014

Jaroslav Vančura
1.místostarosta

Ověřovatelé: 

Jiří Havel
Jiří Stodůlka

21.7.2014 14:09:50 | přečteno 567x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load