ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 29. veřejného zasedání zastupitelstva města - 23. 4. 2014

U S N E S E N Í
29. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 23. dubna 2014

Usnesení č. 453/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci Výroční zprávy za rok 2013 společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Usnesení č. 454/2014

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z kapitoly grantového fondu pro potřeby financování Domova U Spasitele, střediska Diakonie a misie Církve československé husitské, Máchova 650, Frýdlant na základě předložené žádosti.

Usnesení č. 455/2014

Zastupitelstvo města navrhuje dofinancovat schodek provozních nákladů Domova U Spasitele, střediska Diakonie a misie Církve československé husitské, Máchova 650, Frýdlant jednorázovou částkou pro rok 2014 ve výši max. 300 tis. Kč za těchto podmínek:

- městu Frýdlant bude předložena řádná kalkulace nákladů

- ve střediskové radě budou vyhrazena 2 místa pro zástupce města Frýdlant a 1 zástupce DSO Mikroregionu Frýdlantsko

- do 31. března následujícího roku bude městu Frýdlant předloženo řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku

Usnesení č. 456/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Výběr výsledné varianty řešení trasy koridoru obchvatu komunikace č. I/13 dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Vyhodnocení výsledků projednání Návrhu Územního plánu města Frýdlant po společném projednání dle předloženého materiálu.

ikona souboruZM-materiál _23 4 2014.pdf
ikona souboruVYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK k NÚP Frýdlant_2014.pdf

Usnesení č. 457/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu obyvatel Větrova, Frýdlantu o názorech, které se týkají investičního záměru na pozemcích bývalého hřbitova v lokalitě Větrov, Frýdlant.

Usnesení č. 458/2014

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Frýdlant za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření města za rok 2013 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 písm. a) souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 459/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3,4/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 404.722,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 460/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 2.349.007,10 Kč.

Usnesení č. 461/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 38.895,50 Kč a výdajů 30.000,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města. Rozdíl mezi příjmy a výdaji – financování bude převedeno do zůstatku účtu.

Usnesení č. 462/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 1.025.430,- Kč.

Usnesení č. 463/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 32.100,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 464/2014

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje Ing. Petra Berana a Ing. Hanu Vidnerovou provedením finanční kontroly dle předloženého materiálu a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto pověření.

Usnesení č. 465/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Frýdlant za rok 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 466/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje posunutí data ukončení veřejné sbírky na pořízení případně dofinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením s bydlištěm na území Frýdlantska (působnost ORP 3 – Frýdlant) do 30. 6. 2015.

Usnesení č. 467/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotace na pořízení zpětné kanalizační klapky do výše 5.000,- Kč, kterou dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 468/2014

Zastupitelstvo města po projednání ukládá vedoucí odboru finančního a starostovi zadat právní zpracování možných dopadů přeúvěrování úvěru od České spořitelny, a. s. na pořízení ČOV Frýdlant.

Usnesení č. 469/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr na přeúvěrování úvěru od České spořitelny a. s. z roku 2010 na pořízení ČOV Frýdlant.

Usnesení č. 470/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí SMRK na r. 2014 dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje členský příspěvek Svazku obcí SMRK na r. 2014 ve výši 95.830,-- Kč a zároveň pověřuje vedoucí finančního odboru přípravou rozpočtového opatření ve výši výdajů 18.000,- Kč.

3. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Svazku obcí SMRK ze dne 3. 4. 2014.

Usnesení č. 471/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu k 28. 2. 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 472/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh financování energetických opatření na školských budovách dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím revolvingového úvěru ve výši 10 mil. Kč a zároveň schvaluje požadavky na úvěr dle předloženého materiálu.

3. Zastupitelstvo města pověřuje starostu a vedoucí finančního odboru zahájením kroků vedoucích k předložení úvěrových smluv dle zadání v předloženém materiálu.

Usnesení č. 473/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4423/2 o výměře 92 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví     za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 474/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 593/2 o výměře cca 4 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 600,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující 

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 475/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 3438/3 o výměře 160 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví firmy FKP Frýdlant, s.r.o., Černousy 50 za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 476/2014

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 4633 o výměře cca 310 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 200,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- uzavření kupní smlouvy po kolaudaci objektu dle schváleného záměru

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 477/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci k situaci okolo majetkoprávního vztahu k objektu čp. 343, ul. Školní, Frýdlant.

Usnesení č. 478/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o provedené kontrole nájemních smluv na Bytovém hospodářství Frýdlant.

Usnesení č. 479/2014

1. Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 4 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady paní Hanu Němcovou, paní Ing. Jaroslavu Beranovou,  a paní Helenu Freibergovou, 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s., úplné znění ke dni 18. 4. 2014.

Usnesení č. 480/2014

Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva města pana Jiřího Havla a jako náhradníka pana Jaroslava Vančuru zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 29. dubna 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice a ukládá starostovi města zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č. 481/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o obstarání díla uzavřenou mezi městem Frýdlant a společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 5 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 482/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 13. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 483/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 6. 5. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Bc. Stanislav Kvapil
Jaroslav Vančura

12.5.2014 16:00:06 | přečteno 807x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load