ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 27. veřejného zasedání zastupitelstva města - 26. 2. 2014

U S N E S E N Í

27. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. února 2014

Usnesení č. 423/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje za člena Finančního výboru zastupitelstva města Frýdlant pana Zbyňka Šafránka.

Usnesení č. 424/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec na území města Frýdlant v roce 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 425/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR OO Frýdlant v roce 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 426/2014

Zastupitelstvo města Frýdlant souhlasí s přijetím účinnosti podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle předloženého materiálu. 

Usnesení č. 427/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh komise státní památkové péče pro Regeneraci městské památkové zóny města Frýdlant a rady města na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2014 dle předloženého materiálu

Usnesení č. 428/2014

Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Frýdlant ve výši 55 000,- Kč z rozpočtu města a návrh komise státní památkové péče pro Regeneraci městské památkové zóny města Frýdlant na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2014 na areál Nalezení sv. Kříže oprava střešního pláště hospodářské budovy dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 429/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Frýdlant na r. 2014 v předloženém znění - členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí ČR.

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

Běžné příjmy (P8=P1+P2+P4)

110 306

112 757,94

Kapitálové příjmy (P3+P5)

3 250

3 250,00

Financování - příjmy - přijatý úvěr, (P6)

0

0,00

Běžné výdaje (V8)

98 705

102 757,01

Kapitálové výdaje (V9)

9 683

25 053,20

Financování - splátky jistin úvěrů (V10)

5 832

5 832,00

SCHODEK/PŘEBYTEK  rozpočtu roku

-664

-17 634,26

dle předloženého návrhu rozpočtu na r. 2014 v tabulkové formě. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet r. 2014 jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 50 tis. Kč, darů ve výši 20 tis. Kč a finančních darů ve výši 19 tis. Kč zahrnutých do rozpočtu Správa (§6112, 6171).

4. Zastupitelstvo města schvaluje částky ve výši 50 tis. na finanční dary a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Tyto jednotlivé transfery podléhají schválení RM/ZM dle kompetencí stanovených zákonem o obcích.

5. Zastupitelstvo města schvaluje částku 2 tis. Kč na věcný dar (pro prvního občánka Frýdlantu narozeného v r. 2014) a 4 tis. na pohoštění pro SPOZ §3399.

6. Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro obyvatelstvo §3725, pol. 5494 v celkové výši 29.290,- Kč dle přiloženého jemného seznamu.

7. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části materiálu.

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje povolení výjimky v zadluženosti dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 430/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci metodiky sestavování rozpočtu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 431/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Statut sociálního fondu pro rok 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 432/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 2.012.934,- Kč výdajů 539.842,- Kč. Rozdíl – financování bude převeden do zůstatku účtu.

Usnesení č. 433/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč výdajů 1.250.000,- Kč. Částka výdajů bude čerpána ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 434/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 435/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem.

Usnesení č. 436/2014

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 437/2014

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky pro uplatnění slevy 300,- Kč za kalendářní rok a domácnost v rámci snížení počtu nádob nebo frekvence svozu nádob na komunální odpad. Bonusový systém bude platný i pro ty, kteří již mají 14 denní svoz.

Usnesení č. 438/2014

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1487/3 o výměře 2 m2 ; p. č. 1566/2 o výměře 1 m2 a p. č. 1567/2 o výměře 12 m2 , p. č. 1857/2 o výměře 30 m2 a p. č. 1857/13 o výměře 5 m2 , p. č. 3538/5 o výměře 12 m2 a p. č. 3537/26 o výměře 70 m2; p. č. 3537/27 o výměře 6 m2 o; p. č. 3537/28 o výměře 33 m2 od ; p. č. 3537/29 o výměře 2 m2 ; p. č. 1542/8 o výměře 5 m2 o o výměře 9 m2  a p. č. 1561/15 o výměře 1 m2  za cenu 100,- Kč/m2 do vlastnictví Města Frýdlantu.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující

- podmínkou uzavření kupní smlouvy je, že na pozemcích nesmí váznout žádná zástavní práva, věcná břemena ani jiné právní povinnosti

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující 

- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 439/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 dle předloženého materiálu, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 39/1/2006 o zřízení městské policie, podrobnostech stejnokrojů strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení.

Usnesení č. 440/2014

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměny platné od 1. 1. 2014 v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje dar na sbírkový účet č. ve výši 47 tis. Kč z úspory kapitoly rozpočtu odměny neuvolněným členům zastupitelstva.

Usnesení č. 441/2014

Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva města pana Jiřího Havla a jako náhradníka pana Jaroslava Vančuru zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne 27. února 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice a ukládá starostovi města zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č. 442/2014

Zastupitelstvo města souhlasí se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v držení Města Frýdlant a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní záruky dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“ a ukládá pověřenému zástupci v tomto znění jednat.

Usnesení č. 443/2014

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. v §9 článek 4), kdy bude omezení hlasovacích práv akcionářů na valné hromadě 1/18 bez ohledu na výši obchodního podílu; v §16 článek 5), kdy dojde ke snížení hranice souhlasu alespoň 4/5 hlasů všech akcionářů na 2/3 hlasů všech akcionářů a ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tuto změnu stanov podpořit.

Usnesení č. 444/2014

1. Zastupitelstvo města schvaluje zpracování Komunitního plánu města Frýdlant na období 2015 – 2020.

2. Zastupitelstvo města schvaluje financování Komunitního plánu města Frýdlant na období 2015 – 2020.

3. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jmenováním pracovní skupiny a koordinací zpracování Komunitního plánu města Frýdlant na roky 2015 – 2020.

Usnesení č. 445/2014

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vybudování kanalizace v ulici Hejnická, Frýdlant v souvislosti s vybudováním komunikace č. II/290 dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi nechat zpracovat projekt na tuto kanalizaci, zahájit investiční přípravu a koordinovat s FVS, a. s. ve spolupráci s firmou SNOWPLAN, s. r. o. Jilemnice a Krajskou správou silnic Libereckého kraje.

3. Zastupitelstvo města schvaluje převod potřebných finančních prostředků na realizaci této akce z rozpočtové rezervy na rok 2014.

Usnesení č. 446/2014

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.


Frýdlant, 7. 3. 2014

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé:  

Rostislav Kröner
Ing. Josef Procházka

18.3.2014 8:33:37 - aktualizováno 18.3.2014 8:34:39 | přečteno 905x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load