ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 25. veřejného zasedání zastupitelstva města - 18 12. 2013

U S N E S E N Í

25. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 18. prosince 2013

Usnesení č. 393/2013

Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí doporučení finančního výboru ze dne 25. 11. 2013.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria Města Frýdlant na rok 2014 v kompletním členění dle rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 110.305,54tis. Kč, běžné výdaje ve výši 98.705,01tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou plánované ve výši 2350 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 9683tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant a zůstatkem na účtu. Součástí návrhu rozpočtu budou některé další výdaje, které byly součástí rozpočtu r. 2013 a nebyly realizované.

Financování: splátky jistin úvěrů (ČOV, úvěr z r. 2012) jsou ve výši 5 832 tis. Kč.

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2015 – 2019 dle přiloženého materiálu. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány. 

Usnesení č. 394/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a pověřuje 1. místostarostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 395/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení dotace o 50 tis. u žádosti č. 25 – žadatel: Baráčnická župa Václava Budovce z Budova, Mladá Boleslav. Celková výše dotace v r. 2013 je 60.000,00 Kč.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení dotace o 20 tis. u žádosti č. 38 – žadatel: HC Frýdlant. Celková výše dotace v r. 2013 je 140.000,00 Kč.

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,00 Kč, schválených radou města v celkové výši 28.000,00 Kč.

Usnesení č. 396/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o přidělení dotace ve výši 5.000,- Kč panu Karlu Lupínkovi na pořízení a instalaci zpětné kanalizační klapky v čp. 933 Frýdlant, kterou v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 397/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení členky finančního výboru Lucie Šafránkové.

Usnesení č. 398/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedokončených investic v celkové výši 6.601.279,- Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 399/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 51, 52, 53/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 357.794,- Kč, které v rámci svých pravomocí schválila rada města.

Usnesení č. 400/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 54 a 55/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 342.195,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 401/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 750.000,- Kč. 

Usnesení č. 402/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 57/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 0,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí dotace dle předloženého materiálu v celkové výši 20.000,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 403/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč a výdajů -1.929.000,- Kč. Tato částka bude převedena do zůstatku účtu.

Usnesení č. 404/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů 61.000,- Kč a výdajů 160.500,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 405/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 60/2013 dle tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 291.161,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 406/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2013 dle tabulky v celkové výši výdajů 90.000,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 407/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu platebního kalendáře - Přílohy č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční podpory a smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v navrženém znění.

Usnesení č. 408/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 409/2013

Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním zakázky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov Bc. Danielovi Koutovi, Jeronýmova 229/7, Liberec za cenu dle cenové nabídky. Termín zhotovení zakázky je do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 410/2013

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 890/1 o výměře 1531 m2, 890/2 o výměře 763 m2, 890/3 o výměře 15 m2, 634 o výměře 268 m2, 635 o výměře 37 m2, 644/3 o výměře 1256 m2, 657/2 o výměře 207 m2, 909/1 o výměře 204 m2, 909/2 o výměře 382 m2 a 937 o výměře 377 m2 v majetku Města Frýdlantu za část pozemku p. č. 657/1 o výměře 40 m2 a část pozemku p. č. 802/4 o výměře 5000 m2, vše k. ú. Albrechtice u Frýdlantu. Celková výměra směňovaných pozemků je 5040 m2.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením směnné smlouvy, geometrickým zaměřením hradí   kupující

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 411/2013

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva zřízeného v kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a MUDr. Jindřichem Řehákem na koupi pozemků a nemovitostí v areálu bývalého zahradnictví, ul. Kodešova, Frýdlant. 

Podmínky převodu:

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí žadatel

Usnesení č. 412/2013

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s darovací smlouvou o bezúplatném převodu technického IT vybavení od Ministerstva vnitra ČR v celkové hodnotě 505.535,44 Kč dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 413/2013

1. Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Jaroslava Vančuru, 

2. Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti pana Ing. Ludvíka Řičáře,

3. Zastupitelstvo města jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za člena správní rady této společnosti paní Ing. Hanu Hermovou, 

Usnesení č. 414/2013

Zastupitelstvo města schvaluje přísedící u Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014-2018 a to Bc. Dušana Václavíčka a Ing. Ladislava Hoška dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 415/2013

Zastupitelstvo města schvaluje delegování pana Jiřího Havla na jednání řádné Valné hromady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. dne 16. ledna 2014 a jako náhradníka p. Jaroslava Vančuru.

Usnesení č. 416/2013

Zastupitelstvo města pověřuje člena dozorčí rady p. Stanislava Kvapila hlasováním k navýšení ceny vodného a stočného - vodné ve výši 29,58 Kč bez DPH a stočné ve výši 49,93 Kč bez DPH.

Usnesení č. 417/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města na rok 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 418/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města na rok 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 419/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí poděkování za dar na zřízení babyboxu dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 420/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města.

Frýdlant, 23. 12. 2013

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Mgr. Lucie Dušánková
Mgr. Hana Gamperová

15.1.2014 8:28:58 | přečteno 529x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load