ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 24. veřejného zasedání zastupitelstva města - 13 11. 2013

U S N E S E N Í

24. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 13. listopadu 2013

Usnesení č. 374/2013

Zastupitelstvo města schvaluje úhradu navýšení příspěvku na provoz v roce 2013 Školní jídelně Frýdlant ve výši 830 tis. Kč. 

Usnesení č. 375/2013

Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření, které zajistí navýšení příspěvku na provoz Školní jídelny Frýdlant na rok 2013. Termín splnění prosinec 2013.

Usnesení č. 376/2013

Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit návrh řešení úhrady kumulované ztráty z hospodaření Školní jídelny Frýdlant v rozpočtu města v roce 2014 a předložit nejpozději v únoru 2014 návrh řešení úhrady kumulované ztráty Školní jídelny Frýdlant k projednání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 377/2013

Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit na prosincovém jednání návrh financování energeticky úsporných opatření pro provoz Školní jídelny Frýdlant včetně opatření rozpočtových.

Usnesení č. 378/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Frýdlant k 30. 9. 2013.

Usnesení č. 379/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení dotace o 10 tis. u žádosti č. 17 – žadatel: Domov U Spasitele, středisko Diakonie a misie Církve československé husitské dle návrhu. Celková výše dotace v r. 2013 je 230.000,- Kč.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města v celkové výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 380/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí předložený návrh na „přeúvěrování“ úvěru na pořízení ČOV Frýdlant.

Usnesení č. 381/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 45, 46/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 944.493,06 Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 382/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 10.500.000 Kč. Položky výdajů i příjmů jsou položkami financování, plynoucí z uzavřené smlouvy o úvěru.

Usnesení č. 383/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 48/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 194.000,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 384/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 49/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 55.000,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 385/2013

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 50/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 0,- Kč. Rozpočtové opatření se týká převodu prostředků mezi jednotlivými kapitálovými akcemi.

Usnesení č. 386/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 387/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod objektu čp. 809, Údolí, Frýdlant na pozemku p. č. 4635, k. ú. Frýdlant včetně pozemku p. č. 4635 o výměře 271 m2 a část p. č. 4634 o výměře cca 1200 m2, vše k. ú. Frýdlant  za cenu 1.618.000,- Kč formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude uhrazena částka 809.000,- Kč. Po splnění záměru využití na základě kolaudace, která musí být provedena do 31. 12. 2015, bude uzavřena řádná kupní smlouva. Před podpisem kupní smlouvy musí být uhrazena zbývající část kupní ceny ve výši 809.000,- Kč. V případě nesplnění lhůty pro splnění záměru využití na základě kolaudace, nebude převod realizován a uhrazená polovina kupní ceny bude budoucímu kupujícímu vrácena po odpočtu částky za pronájem objektu v ceně obvyklé.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- kupující umožní bydlení stávajícímu nájemci bytové jednotky do 31. 3. 2014

Usnesení č. 388/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/6575/ULB/2013, kterou se převádí pozemek p. č. 3238, ostatní plocha, zeleň, nemovitá kulturní památka o výměře 3453 m2 zapsaná v KN u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Frýdlantu.

Podmínky převodu:

- poplatkovou povinnost nese nabyvatel

Usnesení č. 389/2013

Zastupitelstvo města dle § 85, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč starostovi města Ing. Danu Ramzerovi. Finanční dar bude poskytnut do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 390/2013

Zastupitelstvo města pro projednání souhlasí s působením Místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko na svém území v programovacím období 2014-2020.

Usnesení č. 391/2013

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení se do přihlášky k výběru nových lokalit Agentury pro sociální začleňování, předložené DSO Mikroregionem Frýdlantsko.

Usnesení č. 392/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 28. 11. 2013

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Hynek Buriánek
Jiří Havel


3.12.2013 8:15:03 | přečteno 546x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load