ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 23. veřejného zasedání zastupitelstva města - 25 9. 2013

U S N E S E N Í

23. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 25. září 2013

Usnesení č. 357/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu ředitele a člena představenstva FVS, a. s. o stavu řešení situace ohledně havárií v ul. Míru, ul. Mezibranská a ul. Raisova, Frýdlant dle předneseného materiálu.

Usnesení č. 358/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci Studii optimalizaci odpadového hospodářství pro město Frýdlant.

Usnesení č. 359/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směrnici Města Frýdlant č. S - 05/2013 pro členy zastupitelstva a členy výborů a komisí - Zásady pro poskytování cestovních náhrad.

Usnesení č. 360/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 38/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 2.302.343,- Kč

Usnesení č. 361/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 39/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 100.000,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 362/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 40, 41, 42, 43/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 704.641,- Kč a výdajů 878.141,- Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 363/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 0,- Kč a výdajů 525.000,- Kč.

Usnesení č. 364/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 148/2012 o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant dle předloženého materiálu. Zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 365/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. za 1. pololetí roku 2013.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu rady města Frýdlant a předsedy školského výboru o navržených řešeních Školní jídelny Frýdlant s vědomím toho, že se situace musí neprodleně řešit. 

Usnesení č. 366/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  reciproční dar mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a zároveň pověřuje 1. místostarostu podpisem této předložené smlouvy.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis zbylých nákladů na nedokončené investici ul. Strmá a Řasnická, Frýdlant.

Usnesení č. 367/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 368/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 369/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4088/1, k. ú. Frýdlant o výměře cca 650 m2  za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- zajištěný přístup na pozemek p. č. 4088/1

Usnesení č. 370/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod garáže č. 21 v ul. Družstevní, Frýdlant na pozemku p. č. 1075/6, k. ú. Frýdlant včetně pozemku p. č. 1075/6, k. ú. Frýdlant o výměře 18 m2  za cenu 130.000,- Kč.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy hradí kupující

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 371/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města s účinností od 1. 11. 2013.

Usnesení č. 372/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů za vybudování kanalizace v lokalitě Hág, Frýdlant.

Usnesení č. 373/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 10. 10. 2013 

Ing. Dan Ramzer
starosta 

Ověřovatelé:

Miroslav Burgr 
Mgr. Milan Drechsler 

17.10.2013 8:19:14 | přečteno 563x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load