ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 22. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města - 28.8.2013

U S N E S E N Í

22. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. srpna 2013

Usnesení č. 334/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o situaci v ulicích Miru, Raisova, a Mezibranská, Frýdlant, kdy jsou nemovitosti zaplavovány odpadní vodou z kanalizace a ukládá starostovi připravit materiál ve spolupráci s FVS a. s. k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 335/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 336/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko za r. 2012, jakož i zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Frýdlantsko provedenou  KULK dle zákona č. 420/2004.

Usnesení č. 337/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města v celkové výši 35.000,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2013.

Usnesení č. 338/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 27/2013 dle  předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 716.179,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 339/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 28/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 66.596,- Kč a výdajů 642.596,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města. 

Usnesení č. 340/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 29/2013 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 0,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 341/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 30/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 112.363,96 Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 342/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření č. 31/2013 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 495.689,- Kč. Částka bude hrazena ze zůstatku účtu. 

Usnesení č. 343/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 3.000.000,- Kč + 5.000.000,- použití rezervy, která je součástí zůstatku účtu.

Usnesení č. 344/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 3.376.972,- a výdajů 15.545.212,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 345/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 34, 35, 36/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 379.190,- Kč a výdajů 503.190,- Kč, které dle svých pravomocí schválila rada města.

Usnesení č. 346/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 37/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 34.000,- Kč, které dle svých pravomocí schválila rada města.

Usnesení č. 347/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru dle předloženého materiálu s Českou spořitelnou, a. s. ve výši 10,5 mil. Kč dle předloženého návrhu na financování projektu "Zateplení objektu a výměnu oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977 Frýdlant“, zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 348/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 349/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 1472/25 o výměře cca 1200 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 330,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí  kupující
- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního
- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

 

Usnesení č. 350/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2314/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Frýdlant  za cenu 310,- Kč/m2.

 Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující
- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního
- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
 

Usnesení č. 351/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2405/3 o výměře cca 52 m2, k. ú. Frýdlant  do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 650,- Kč/m2 s tím, že město ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a s odstraněním stavby na pozemku p. č. 2405/3, k. ú. Frýdlant.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující
- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního
- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí kupující

Usnesení č. 352/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 83/1 o výměře cca 2569 m2, k. ú. Albrechtice u Frýdlantu  za cenu 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, vytyčením pozemku hradí kupující
- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního
- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 353/2013

Zastupitelstvo města nominuje na člena Dozorčí rady Nemocnice Frýdlant s. r. o. pana Jiřího Stodůlku.

Usnesení č. 354/2013

1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 355/2013

1. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Zastřešení zimního stadionu Frýdlant“ na pozemcích p. č. 1171/1 o výměře 25503 m2, p. č. 1171/19 o výměře 1409 m2, p. č. 1171/20 o výměře 290 m2, p. č. 1171/21 o výměře 3573 m2, p. č. 1171/22 o výměře 129 m2, p. č. 1171/23 o výměře 160 m2, p. č. 1171/2 o výměře 21 m2, p. č. 1137 o výměře 2457 m2, p. č. 1171/14 o výměře 22 m2, p. č. 1170 o výměře 119 m2, p. č. 1159/1 o výměře 1518 m2, p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, vše k. ú. Frýdlant.

2. Zastupitelstvo města se zavazuje, že v době od schválení do ukončení realizace stavby „Zastřešení zimního stadionu Frýdlant“ a dále po dobu stanovenou v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (10 let) od zahájení užívání stavby a bez souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nepřevede pozemky p. č. 1171/1 o výměře 25503 m2, p. č. 1171/19 o výměře 1409 m2, p. č. 1171/20 o výměře 290 m2, p. č. 1171/21 o výměře 3573 m2, p. č. 1171/22 o výměře 129 m2, p. č. 1171/23 o výměře 160 m2, p. č. 1171/2 o výměře 21 m2, p. č. 1137 o výměře 2457 m2, p. č. 1171/14 o výměře 22 m2, p. č. 1170 o výměře 119 m2, p. č. 1159/1 o výměře 1518 m2, p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2 vše k. ú. Frýdlant na třetí osobu, nezmění účel jeho užívání, nezřídí k němu zástavní či jiné právo třetích osob, pokud má mít účinky věcného břemene.

3. Zastupitelstvo města se zavazuje, že v případě ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 6. 2013 uzavřené mezi městem Frýdlant a HC Frýdlant na pozemcích p. č. 1171/1 o výměře 25503 m2, p. č. 1171/19 o výměře 1409 m2, p. č. 1171/20 o výměře 290 m2, p. č. 1171/21 o výměře 3573 m2, p. č. 1171/22 o výměře 129 m2, p. č. 1171/23 o výměře 160 m2, p. č. 1171/2 o výměře 21 m2, p. č. 1137 o výměře 2457 m2, p. č. 1171/14 o výměře 22 m2, p. č. 1170 o výměře 119 m2, p. č. 1159/1 o výměře 1518 m2, p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2 vše k. ú. Frýdlant, vyrovná veškeré závazky se státním rozpočtem vyplývající z podmínek poskytnuté dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012.

4. Zastupitelstvo města splní podmínky v tomto prohlášení v případě, že budou splněny veškeré povinnosti HC Frýdlant vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2013, zejména zřídit na předmětu nájmu sportoviště – výstavba zastřešení zimního stadionu a potřebné zázemí podporující účel pronájmu do dvou let od podpisu nájemní smlouvy.

4. Zastupitelstvo města schvaluje „Prohlášení vlastníka nemovitosti“ pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podepsáním tohoto prohlášení.

Usnesení č. 356/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 28. 8. 2013

Ing. Dan Ramzer
starosta 

Ověřovatelé:

Ing. Petr Beran
Jiří Stodůlka

18.9.2013 8:04:49 | přečteno 531x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load