ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 21. veřejného zasedání zastupitelstva města - 19 6. 2013

U S N E S E N Í

21. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. června 2013

Usnesení č. 316/2013

1. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku MĚSTA FRÝDLANT sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle předložených účetních výkazů.

2. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet MĚSTA FRÝDLANT za r. 2012 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7  b)  souhlasí s celoročním hospodařením, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření. Dle vyjádření ohledně chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření byly tyto chyby a nedostatky již odstraněny.

Usnesení č. 317/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 4. 2013.

Usnesení č. 318/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem FRÝDLANT a Tělovýchovnou jednotou SLOVAN Frýdlant, občanské sdružení dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 319/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedokončené investice – rekonstrukce tréninkového hřiště kopané dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o věcném  daru - projektové dokumentaci na rekonstrukci tréninkového hřiště kopané Slovanu Frýdlant, oddíl kopané dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 320/2013

Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí závěrečný účet SO SMRK za rok 2012, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 321/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 276.228,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 322/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 0,- Kč, které v rámci svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 323/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14, 15, 16/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 663.839,- Kč.

Usnesení č. 324/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 17, 18, 19, 20, 21/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 5.248.521,52 a výdajů 4.998.768,56 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 249.752,96 Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Usnesení č. 325/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 26/2013 dle  předložené tabulky v celkové výši příjmů 518.219,- Kč výdajů 673.378,53 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 155.159,53 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 326/2013

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na humanitární pomoc (materiální a technická pomoc) po povodni městu Kralupy nad Vltavou dle předloženého materiálu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 327/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru dle předloženého materiálu, ve výši 10,5 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2013 na financování projektu "zateplení objektu a výměnu oken nové části – ZŠ Bělíkova, čp. 977 Frýdlant"  a zajištění úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů.

Usnesení č. 328/2013

Zastupitelstvo města schvaluje jmenné hlasování k bodu č. 13 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno pořadu jednání zastupitelstva města 

Usnesení č. 329/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 330/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 1922/2, k. ú. Frýdlant o výměře 19 m2 do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové město za cenu 6.650,- Kč.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí kupující

- úhrada kupní ceny do 30-ti dnů po obdržení smlouvy z Katastrálního úřadu

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 331/2013

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na převod pozemků p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, p. č. 1175 o výměře 2121 m2, p. č. 1182/2 o výměře 5 m2, p. č. 2822 o výměře 81 m2, vše v k. ú. Frýdlant z vlastnictví TJ Slovan Frýdlant, Tyršova 681, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant.

Podmínky převodu:

- Město Frýdlant uhradí znalecké posudky

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí Město Frýdlant

- daň z převodu nemovitosti uhradí Město Frýdlant

Usnesení č. 332/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 333/2013

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření termínu uzávěrek pro příjem žádosti o dotaci z rozpočtu města Frýdlant a to 30. 6. 2013.

Frýdlant, 28. 6. 2013

Ing. Dan Ramzer

starosta

Ověřovatelé: Ing. Petr Beran ……………….………………………………

Jiří Stodůlka .…………..…….………….....…………………

8.7.2013 12:13:00 | přečteno 612x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load