ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 20. veřejného zasedání zastupitelstva města - 24 4. 2013

U S N E S E N Í

20. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení č. 282/2013

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o čerpání dotací z programu LEADER – Program rozvoje venkova IV.1.2, 2007-2013 na Frýdlantsku dle předloženého materiálu.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě projektového období v letech 2014-2015.

Usnesení č. 283/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR na území města Frýdlant předneseou Bc. Josefem Keprem, pověřeným vedením OOP Frýdlant.

Usnesení č. 284/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec na území města Frýdlant přednesenou Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem Městské policie Liberec.

Usnesení č. 285/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci společnosti eCentre, a. s.

Usnesení č. 286/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přípravě separace bioodpadu a kompostárny přednesenou Ing. Kunclovou, referentkou OSUZP.

Usnesení č. 287/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění běžného a kapitálového rozpočtu města Frýdlant k 31. 3. 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 288/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje konáním veřejné sbírky „Pomoc hendikepovaným občanům na Frýdlantsku“ dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 289/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o poskytování právní pomoci JUDr. Veronikou Chytilovou dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 290/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č. 291/2013

Zastupitelstvo města projednalo způsob vypořádání hospodářských výsledků a limitovaných příslibů z r. 2012 v bodě a, b, c včetně jejich vypořádání dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 292/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant z hlavní a vedlejší činnosti v kumulaci dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 293/2013

Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit návrh řešení úhrady ztráty Školní jídelny Frýdlant a návrh opatření, která předpokládají eliminaci dalších provozních ztrát.

Usnesení č. 294/2013

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 2 - 4/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.325.187,77 Kč, které v rámci svých pravomocí schválila rada města.

Usnesení č. 295/2013

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2013 dle předložené tabulky v celkové výši výdajů 19.000,00 Kč, které v rámci svých pravomocí schválila rada města. Tyto výdaje budou financovány ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 296/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 1.607.300,49 Kč.

Usnesení č. 297/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7, 8/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 3.058.959,- Kč.

Usnesení č. 298/2013

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 412 tis. Kč a výdajů 500 tis. Kč, které dle svých kompetencí schválila rada města. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 88 tis. Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

Usnesení č. 299/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů i výdajů 950.191,- Kč.

Usnesení č. 300/2013

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města v celkové výši 286.030,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2013.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace nad 50.000,-- Kč, projednaných radou města v celkové výši 580.000,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2013.

3. Zastupitelstvo města ukládá předsedkyni Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant zajistit v koordinaci se starostou města aktualizaci pravidel čerpání příspěvků z výherních hracích přístrojů. Termín splnění do 15. září 2013.

Usnesení č. 301/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočet Svazku obcí SMRK na r. 2013 dle předloženého materiálu. 

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Svazku obcí Smrk v prosinci 2012 a březnu 2013.

Usnesení č. 302/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 303/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 504/4 o výměře 21 m2 a část p. č. 2083 o výměře 29 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Libereckého kraje za cenu dle výměru MF č. 01/2010.

Podmínky převodu:

- veškeré náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, geometrickým zaměřením hradí

kupující

- úhrada kupní ceny do 30-ti dnů po obdržení smlouvy z Katastrálního úřadu

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

Usnesení č. 304/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č 2890 o výměře cca 160 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 280,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 305/2013

Zastupitelstvo města schvaluje záměr převodu pozemků p. č. 1173/1 o výměře 1085 m2, p. č. 1173/3 o výměře 82 m2, p. č. 1175 o výměře 2121 m2, p. č. 1182/2 o výměře 5 m2, p. č. 2822 o výměře 81 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví TJ Slovan Frýdlant, Tyršova 681, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu.

Podmínky převodu:

- Město Frýdlant uhradí znalecké posudky

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí Město Frýdlant

- daň z převodu nemovitosti uhradí Město Frýdlant

Usnesení č. 306/2013

Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit podrobnou kalkulaci nákladů poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 20 dnů od dnešního jednání, se zápisem z jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 307/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 7. 2013.

Usnesení č. 308/2013

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 309/2013

Zastupitelstvo města volí za členy Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant tyto kandidáty: p. Rostislava Krönera, MVDr. Ladislava Hlávku, Ing. Hanu Vidnerovou, Ing. Dana Ramzera, Mgr. Milana Drechslera, Mgr. Romana Pirocha a Mgr. Hanu Gamperovou.

Usnesení č. 310/2013

Zastupitelstvo města volí předsedou Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant MVDr. Ladislava Hlávku.

Usnesení č. 311/2013

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant na období od dubna 2013 do února 2014 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 312/2013

Zastupitelstvo města volí za tajemníka Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant paní Irenu Krišalovou.

Usnesení č. 313/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Přehled povodňových akcí realizovaných městem Frýdlant v letech 2010 - 2012 a Plán investic na rok 2013 dle předneseného materiálu.

Usnesení č. 314/2013

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy Kontrolního výboru zastupitelstva města Frýdlant k usnesení č. 222/09, č. 223/09, č. 271/09 a č. 392/2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 315/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 6. 5. 2013

Ing. Dan Ramzer

starosta

Ověřovatelé: MVDr. Ladislav Hlávka ……………….……………………..

Jiří Stodůlka .…………..…….………….....…………………

15.5.2013 7:48:22 | přečteno 811x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load