ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 18. veřejného zasedání zastupitelstva města - 13. 2. 2013

U S N E S E N Í
18. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 13. února 2013


Usnesení č. 261/2013

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant o členy a to: p. Víta Kesnera, p. Martina Budzela a p. Martina Tobišku od 13. 2. 2013.

Usnesení č. 262/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Liberec na území města Frýdlant za rok 2012 přednesenou Mgr. Krajčíkem, ředitelem MP Liberec dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 263/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 264/2013

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města Frýdlant na r. 2013 v členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí a to ve výši celkových příjmů rozpočtu 117.978 tis. Kč (vč. částky 7.460 tis. Kč – dočerpání úvěru- financování) a celkových výdajů rozpočtu ve výši 136.873 tis. Kč (vč. částky 5.730 tis. Kč - splátek jistin úvěrů - financování) dle předloženého návrhu rozpočtu na r. 2013 v tabulkové formě. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet r. 2013 jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje výši fondu na pohoštění 40 tis. Kč a darů ve výši 10 tis. Kč zahrnutých v rozpočtu Správa.

3. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na r. 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části materiálu.

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení rady města č. 1277/2013 ze dne 22. 1. 2013 (Rada města schvaluje, s ohledem na nutnost tvorby rozpočtových úspor a rezerv, přijetí tohoto opatření - jednotliví správci rozpočtových kapitol zajistí k 30. 6. 2013 čerpání výdajů běžného rozpočtu, které nejsou smluvně vázány, do max. výše 40% schváleného rozpočtu) a ukládá starostovi informovat zastupitelstvo města o plnění usnesení k tomuto bodu na dubnovém zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 265/2013

Zastupitelstvo města schvaluje změnu v čl. VI. Výdaje rozpočtu odst. 2) – Sociální fond – Statut sociálního fondu na rok 2013 a to takto:

2) Penzijní připojištění zaměstnanců

Podmínky poskytování finančních prostředků na penzijní připojištění jsou upraveny smluvním vztahem s jednotlivými penzijními společnostmi a vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Usnesení č. 266/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Statut sociálního fondu pro rok 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 267/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Ing. Kunclové o zavedení  doplňkového sběru vybraných složek tříděného odpadu formou pytlového sběru dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 268/2013

1. Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání souhlasí s Koncepcí prevence kriminality města Frýdlant na období 2013-2015.

2. Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání souhlasí s Programem prevence kriminality na rok 2013 (nový bod Městského kamerového dohlížecího systému) a s podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu vnitra ČR – odbor prevence kriminality.

Usnesení č. 269/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 270/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 98 o výměře 608 m2, k. ú. Frýdlant  za cenu 300,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 271/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 269/4 o výměře 40 m2, k. ú. Frýdlant do podílového spoluvlastnictví za cenu 650,- Kč/m2..

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 272/2013

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p. č. 2060/3 o výměře 931 m2, k. ú. Frýdlant do SJM za cenu 340,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 273/2013

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant na rok 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 274/2013

Zastupitelstvo města schvaluje starostu města Ing. Dana Ramzera jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 275/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o společensko-kulturním projektu „Frýdlantské millénium“ a schvaluje projekt v předloženém znění.

Usnesení č. 276/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 20. 2. 2013

Ing. Dan Ramzer

starosta

Ověřovatelé: Ing. Petr Beran ……………….……………………..

Jiří Havel …………..…….………….....…………………

19.3.2013 14:51:28 | přečteno 735x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load