ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 17. veřejného zasedání zastupitelstva města - 12. 12. 2012

U S N E S E N Í
17. veřejného zasedání zastupitelstva města
konaného dne 12. prosince 2012


Usnesení č. 224/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Program regenerace městské památkové zóny na období 2012-2021 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 225/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 32, 33/2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 226/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 34, 35, 36/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 227/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 37/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 228/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 38/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 1.560.861,33 Kč, výdajů 1.348.254,00 Kč a financování ve výši 212.607,33 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu.

Usnesení č. 229/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 39/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 230/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 40, 41/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 7.411.121,04 Kč, výdajů 5.560.861,33 Kč a financování ve výši 1.850.259,71 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu.

Usnesení č. 231/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 42/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 232/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 43,44/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města.

Usnesení č. 233/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 45, 46, 47/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 4.240.074,20 Kč a výdajů 5.483.688,00 Kč (částka výdajů je vč. 5 mil. Kč, které se vracejí do rezervy, která je součástí zůstatku účtu).

Usnesení č. 234/2012

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 48, 49/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 102.720,00 Kč.

Usnesení č. 235/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek ve výši 8.600,- Kč splatných do konce roku 2006 a jejich převod z rozvahového účtu 315 na podrozvahu (účet 911).

Usnesení č. 236/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek ve výši 20.250,- Kč za pronájem hrobových míst dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 237/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení členů Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant pana Jana Lachmana a pana Rostislava Krönera.

Usnesení č. 238/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedokončené investice KOUPALIŠTĚ jako zmařené a její zaúčtování na podrozvahovém účtu.

Usnesení č. 239/2012

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání bere na vědomí informaci o nově uzavřené smlouvě s Českou spořitelnou a.s.

Usnesení č. 240/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 241/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne

18. 11. 2011 mezi Městem Frýdlant a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 242/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdlant společnosti L-Consult s. r. o. na opravu nemovitosti čp. 102 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 243/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o změně odpisového plánu příspěvkové organizace a s ní související rozpočtové opatření č. 50 ve výši příjmů a výdajů 1.727,00 Kč, které schválila dle svých kompetencí rada města.

Usnesení č. 244/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Frýdlant za období leden – listopad/2012 přednesenou ředitelem Školní jídelny Frýdlant.

Usnesení č. 245/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 246/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 4044/1 (nově dle GP 4044/3) o výměře 194 m2 a pozemku p. č. 4046/1 o výměře 296 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 13.500,- Kč.

Podmínky převodu:

-  správní poplatek za vklad smlouvy hradí prodávající
-  převod je osvobozen od daně z převodu nemovitostí
-  náklady za geometrické zaměření hradí kupující

Usnesení č. 247/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2890 o výměře cca 50 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví  za cenu 280,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí žadatel

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 248/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků p. č. 464/2 o výměře 46 m2 a pozemku p. č. 468/1 o výměře 8 m2, vše k. ú. Frýdlant z vlastnictví do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 650,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 249/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 518/3 o výměře cca 17 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 650,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření hradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 250/2012

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 31. 12. 2012.

Usnesení č. 251/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013.

Usnesení č. 252/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod izolačních dýchacích přístrojů značky Saturn na obce dle předloženého materiálu za symbolickou cenu 1,- Kč/kus.

Usnesení č. 253/2012

1. Zastupitelstvo města Frýdlant souhlasí a schvaluje přijetí daru 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 7.245.000,- Kč od Frýdlantského vodárenského sdružení.

2. Zastupitelstvo obce Frýdlant schvaluje návrh smlouvy o převodu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od Frýdlantského vodárenského sdružení a pověřuje starostu obce pana Ing. Dana Ramzera k jejímu podepsání.

3. Zastupitelstvo obce Frýdlant ukládá starostovi obce panu Ing. Danu Ramzerovi na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o daru akcií v držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení.

4. Zastupitelstvo obce Frýdlant ukládá starostovi obce panu Ing. Danu Ramzerovi  na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o schválení smlouvy o převodu akcií.

5. Zastupitelstvo města Frýdlant souhlasí s návrhem budoucí dohody akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a pověřuje starostu obce pana Ing. Dana Ramzera k jejímu podepsání.

6. Zastupitelstvo obce Frýdlant ukládá starostovi obce panu Ing. Danu Ramzerovi na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o částku 7.245.000,- Kč (slovy:

sedmmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých) na celkem 137.655.000,- Kč (slovy:

jednostotřicetsedmmiliónůšestsetpadesátpěttisíc korun českých), upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:

* Městu Frýdlant, kterému bude nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných akcií na

jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč

(slovy: jednostopatnácttisíc korun českých)

* Městu Hejnice, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy:jednostopatnácttisíc korun českých)

* Městu Raspenava, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na

jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč

(slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Městu Nové Město pod Smrkem, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových

listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité

hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jednostopatnácttisíc korun českých),

* Obci Krásný Les, které bude nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy:

jednostopatnácttisíc korun českých).

Usnesení č. 254/2012

Zastupitelstvo města schvaluje záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant na výkon Městské policie Liberec na území města Frýdlant na roky 2013 – 2016.

Usnesení č. 255/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdlant na rok 2013 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 256/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 257/2012

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh finančního výboru ze dne 5. 12. 2012 a souhlasí s přijetím rozpočtového provizoria na rok 2013 v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 v kompletním členění dle rozpočtové skladby. Běžný rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 107.559 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 96.196 tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou plánované ve výši 1670 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 27.263 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant, čerpáním zůstatku úvěru schváleného v r. 2012 a zůstatkem na účtu. Součástí návrhu rozpočtu budou další výdaje, které se nestihnou realizovat v roce 2012 a byly na tento rok rozpočtované.

Financování: splátky jistin úvěrů (ČOV, úvěr z r. 2012) jsou ve výši 5.730 tis. Kč.

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace.

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2014 – 2018 dle předloženého materiálu. Zahrnuté kapitálové výdaje jsou kryty příjmy města a nejsou specifikovány. 

Usnesení č. 258/2012

Zastupitelstvo města dle § 85, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč starostovi města Ing. Danu Ramzerovi. Finanční dat bude poskytnut do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 259/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů a výdajů -900.000,00 Kč.

Usnesení č. 260/2012

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města v celkové výši 256.219,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo nejdéle do 15. 1. 2013.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace nad 50.000,-- Kč, projednaných radou města v celkové výši 110.000,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 1. 2013.

Frýdlant, 14. 12. 2012

Ing. Dan Ramzer

starosta

Ověřovatelé: Luděk Folda ……………….……………………..

Jaroslav Vančura …………..…….………….....…………………

19.3.2013 14:48:22 | přečteno 734x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load