ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 15. veřejného zasedání zastupitelstva města - 26. 9. 2012

U S N E S E N Í

15. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. září 2012

Usnesení č. 207/2012

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec na území města Frýdlant v období od 1. 4. – 20. 9. 2012.

2. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodloužení smlouvy Městské policie Liberec na území města Frýdlant uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant, a ukládá starostovi projednat podmínky smlouvy, a předložit je ke konečnému schválení na prosincovém jednání zastupitelstva města. Předběžná délka trvání smlouvy se navrhuje na dobu 3 let.

Usnesení č. 208/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci koncepce rozvoje kanalizační sítě ve městě Frýdlant, a to v lokalitách ul. Vrchlického, ul. Hejnická, Hág a Zámecký okres, a řešení havarijní situace v ul. Míru, Frýdlant.

Usnesení č. 209/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci společnosti Valbek, spol. s r. o. o dopravním řešení v centru města Frýdlant.

Usnesení č. 210/2012

1. Zastupitelstvo města ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů ke dni účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, s účinností patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Usnesení č. 211/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 26, 27, 28, 29, 30/2012 dle předložené tabulky v celkové výši příjmů 4.607.735,75 Kč, výdajů 4.547.651, 35 Kč a financování ve výši 60.084,40 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu.

Usnesení č. 212/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení příspěvku na provoz roku 2012 příspěvkové organizaci Školní jídelna Frýdlant ve výši 788.254,- Kč a zároveň ukládá vedoucí finančního oddělení OFOZU připravit rozpočtové opatření.

Usnesení č. 213/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o uloženém odvodu příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 214/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 215/2012

1. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/4577/ULB/2012, kterou se převádí pozemek: parcela číslo 1146, ostatní plocha, zeleň zapsaná v katastru nemovitostí u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví města Frýdlant.

2. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. SBP/4638/ULB/2012, kterou se převádí pozemek: parcela číslo 183/3, ostatní plocha, jiná plocha zapsaná v katastru nemovitostí u KÚ pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, na LV 60000 pro katastrální území Frýdlant, obec Frýdlant, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví města Frýdlant.

Podmínky převodu:

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí město

Usnesení č. 216/2012

Zastupitelstvo města schvaluje změnu budoucí kupní smlouvy na převod objektu na pozemku p. č. 1027/6 a pozemku p. č. 1027/6 o výměře 295 m2, včetně věcného břemene užívání k budově na pozemku p. č. 1027/6 (umístění zařízení Tepla Frýdlant, s. r. o.), vše k. ú. Frýdlant, do vlastnictví ... následovně: uzavřít řádnou kupní smlouvu na tyto nemovitosti včetně věcného břemene i bez splnění podmínky zkolaudování do 31. 12. 2012 na ordinaci lékaře.

Usnesení č. 217/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Akční plán Komunitního plánu obcí Frýdlantska na rok 2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 218/2012

Zastupitelstvo města volí jako předsedkyni finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant paní Ing. Hanu Vidnerovou s účinností od 26. září 2012.

Usnesení č. 219/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Zápis z kontroly Bytového hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 220/2012

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení nového odloučeného pracoviště mateřské školy na adrese Bělíkova 977, Frýdlant s účinností od 1. 11. 2012 při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Frýdlant, Purkyňova 510, Frýdlant, okres Liberec.

Usnesení č. 221/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2012 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 222/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Frýdlant, 3. 10. 2012

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 
MUDr. Miloslav Ferles
Rostislav Kröner

8.10.2012 8:42:50 | přečteno 747x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load