ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 14. veřejného zasedání zastupitelstva města - 29. 8. 2012

U S N E S E N Í
14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. srpna 2012

Usnesení č. 195/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2011, jakož i zprávu o přezkumu hospodaření provedenou Krajským úřadem Libereckého kraje dle zákona č. 420/2004 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 196/2012

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a společnosti TEPLO Frýdlant s. r. o. za 1. pololetí roku 2012.

Usnesení č. 197/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávky v celkové výši 665.900,- Kč.

Usnesení č. 198/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatřením č. 22, 23, 24, 25/2012 dle tabulky v celkové výši příjmů 2.554.313,73 Kč, výdajů 466.397,73 Kč a financování (8227+8115) ve výši 2.087.916,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude započítán do zůstatku účtu.

Usnesení č. 199/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 200/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 2487, k. ú. Frýdlant o výměře cca 990 m2 v majetku města Frýdlant za pozemek p. č. 4433/2, k. ú. Frýdlant o výměře 512 m2 v majetku  Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada rozdílné výměry před podpisem směnné smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 201/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 2487, k. ú. Frýdlant o výměře cca 12 m2 v majetku města Frýdlant za část pozemku p. č. 2488/1, k. ú. Frýdlant o výměře cca 12 m2 ve vlastnictví. Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 100,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada rozdílné výměry před podpisem směnné smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 202/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 2060/4, k. ú. Frýdlant o výměře 1230 m2 v majetku města Frýdlant za pozemky p. č. 2060/2 o výměře 357 m2 a p. č. 2060/1 o výměře 340 m2, vše v k. ú. Frýdlant v majetku.... Rozdílná výměra pozemků bude žadatelem doplacena a cena se stanovuje ve výši 216.070,- Kč.

Podmínky převodu:

- úhrada rozdílné výměry před podpisem směnné smlouvy
- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel
- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 203/2012

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou HOSPIMED, s. r. o., Malešická 2251/51, Praha 3 na prodej nadbytečného majetku ze Školní jídelny Frýdlant, Školní 692 dle předloženého návrhu za cenu 331.622,- Kč.

Usnesení č. 204/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci člena a předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant.

Usnesení č. 205/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 206/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci tajemnice Městského úřadu Frýdlant o postupu při přípravě záměru městského kina Frýdlant včetně diskuse.

Frýdlant, 12. 9. 2012

Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

Mgr. Hana Gamperová
Mgr. Roman Piroch

19.9.2012 17:39:55 | přečteno 677x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load