ENDEFRRUPLNLSPIT

Usnesení 13. veřejného zasedání zastupitelstva města - 20. 6. 2012

U S N E S E N Í

13. veřejného zasedání zastupitelstva města

konaného dne 20. června 2012

Usnesení č. 177/2012

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za r. 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 b)  souhlasí s celoročním hospodařením, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k jejich odstranění:

- dlužné nájemné z bytů a nebytových prostor zaevidovat na účtu 315 a dále na tomto účtu sledovat vývoj pohledávek

- nájemné zaúčtované do výnosů r. 2010 okomentovat v příloze účetní závěrky za r. 2012 a tento komentář ve výkazu udržet do roku 2014

- nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Školní jídelna Frýdlant doplnit o drobný hmotný majetek Města Frýdlant používaný touto organizací.

- zástavní pohledávku zaevidovat na podrozvahu

Usnesení č. 178/2012

Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí závěrečný účet SO SMRK za rok 2011 dle předloženého materiálu, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení č. 179/2012

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v předložené  tabulce ve výši dotace do 50.000,-- Kč, schválených radou města v celkové výši 62.500,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2012.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků (dotací) jednotlivým žadatelům dle návrhu v  tabulce ve výši dotace nad 50.000,-- Kč, projednaných Radou města v celkové výši 100.000,- Kč. Vyúčtování příspěvků bude předloženo do 15. 12. 2012.

Usnesení č. 180/2012

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12 a 14/2012 dle předloženého materiálu, které dle svých kompetencí schválila rada města na svém zasedání.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatřením č. 13 a 15/2012 dle předložené tabulky, která na svém jednání rada města doporučila předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Těmito úpravami bude navýšen rozpočet v celkové výši příjmů o 6.173.243,82 Kč a výdajů o 4.173.243,82 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.000.000,- Kč bude převeden do zůstatku účtu.

Usnesení č. 181/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatřením č. 16 a 17/2012 v celkové výši příjmů i výdajů 25.037.743,- Kč dle předložené tabulky, která na svém jednání rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 182/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatřením č. 18,19,20/2012 dle předložené tabulky ve výši příjmů 5.637.454,11 Kč a výdajů 5.475.454,11 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 162.000,- Kč bude započítán do zůstatku účtu.

Usnesení č. 183/2012

Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit k projednání zastupitelstvu města alternativy řešení ul. Vrchlického, ul. Hejnická a Hág a včetně odhadu celkových investičních nákladů včetně realizace.

Usnesení č. 184/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a. s. ve výši 15 mil. Kč se splatností do 30. 9. 2016 na financování akcí Města Frýdlant v roce 2012 s pohyblivou úrokovou sazbou a zajištění úvěru blankosměnkou a pověřuje

I. místostarostu města podpisem smlouvy a náležitostí se zajištěním úvěru.

Usnesení č. 185/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování akce digitalizace městského kina a rekonstrukci komunikace v ul. Mládeže a ul. Lužická, Frýdlant úvěrem poskytnutým od České spořitelny a. s.

Usnesení č. 186/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje krytí zůstatku splátky úvěru na akci Rekonstrukce centrální školní kuchyně ve Frýdlantu u Komerční banky a. s.

Usnesení č. 187/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní operace dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 188/2012

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p. č. 2476/1 o výměře cca 325 m2, k. ú. Frýdlant do vlastnictví ... za cenu 500,- Kč/m2.

Podmínky převodu:

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy a náklady za geometrické zaměření uhradí žadatel

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 189/2012

Zastupitelstvo města souhlasí se změnou budoucí kupní smlouvy na převod objektu čp. 651, ul. Nádražní, Frýdlant a pozemků p. č. 1340 o výměře 359 m2, p. č. 1336 o výměře 443 m2, p. č. 1339/2 o výměře 102 m2, vše v k. ú. Frýdlant do vlastnictví ....následovně: uzavřít řádnou kupní smlouvu na tyto nemovitosti i bez splnění podmínky zkolaudování do 30. 6. 2012 jednoho patra na bytové jednotky. Dále zastupitelstvo města souhlasí se zvýšením kupní ceny o 5.000,- Kč a s doplněním kupní smlouvy o věcné břemeno práva chůze a jízdy k pozemku p. č. 1360/1 a p. č. 1339/1, k. ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p. č. 1339/2, k. ú. Frýdlant.

Podmínky převodu:

- úhrada zbývající části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- správní poplatek za vklad smlouvy uhradí kupující

- daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající

- k podpisu smlouvy se dostavit nejpozději do 60-ti dnů po výzvě majetkosprávního odboru

Usnesení č. 190/2012

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2060/13, k. ú. Frýdlant z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Frýdlant.

Usnesení č. 191/2012

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 4529/4 o výměře 2421 m2, k. ú. Frýdlant ve vlastnictví města Frýdlant za pozemky p. č. 3256/2 o výměře 1115 m2, p. č. 3258/1 o výměře 375 m2, p. č. 3258/2 o výměře 1029 m2, vše k. ú. Frýdlant ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č. 192/2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategický plán města Frýdlant 2012 – 2015 dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 193/2012

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města Frýdlant dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 194/2012

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 21/2012 dle předložené tabulky ve výši příjmů 21.075.915,00 Kč a výdajů 24.278.521,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (financování 8115) ve výši 3.202.606,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

Frýdlant, 29. 6. 2012


Ing. Dan Ramzer
starosta

Ověřovatelé: 

MUDr. Miloslav Ferles
Luděk Folda

4.7.2012 16:47:21 | přečteno 716x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load